XVIII Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3.      Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach                
z działalności w 2019 roku wraz z przedstawieniem wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

4.      Ocena Stanu Bezpieczeństwa Sanitarnego Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego za 2019 rok oraz informacja nt. aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim.

5.      Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w 2019 roku.

6.      Informacja o stanie służby i ochrony zdrowia.

7.      Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.   

8.      Sprawozdanie z zakresu współdziałania Powiatu z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok.

9.      Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego za 2019 rok.

10.  Debata nad raportem o stanie Powiatu.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego wotum zaufania.

12.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i ocena działalności budżetowej za 2019 rok – debata absolutoryjna Radnych nad:

a)      sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za
2019 rok,

b)      sprawozdaniem finansowym Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2019 rok,

c)      informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na dzień
31 grudnia 2019 roku,

d)      opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z wykonania budżetu za 2019 rok,

e)      opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2019 rok,

f)       wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,

g)      opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego absolutorium  z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok.

15.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a)      w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach za 2019 rok;

b)      w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego;

c)      w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu;

d)      w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2020 rok;

e)      w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej;

f)       w sprawie: nabycia nieruchomości;

g)      w sprawie: nabycia nieruchomości;

h)      w sprawie: sprzedaży nieruchomości;

i)        w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych;

j)        w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza
w Ropczycach;

k)      w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Zespole Szkół Agro – Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach;

l)        w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół  Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim.

16.  Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

17.  Wnioski Radnych.

18.  Sprawy różne.

      19. Zamknięcie Sesji. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO

            JÓZEF ROJEK

publikacja: 22-05-2020

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.