Podpisano umowy o dofinansowanie projektów w Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp.

26 czerwca 2018 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa  Podkarpackiego na lata 2014-2020 z Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie: Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego przez Licea Ogólnokształcące.

Umowę podpisali Tomasz Czop- dyrektor WUP w Rzeszowie, Grażyna Baran – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, Jan Flisak – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. W spotkaniu uczestniczyła również Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Bernadeta Frysztak.

Celem głównym projektu  pn. Sędziszowskie Liceum Szkołą Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania kompetencji i umiejętności uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp. jest podniesienie jakości kształcenia poprzez podniesieni kompetencji  kluczowych  248 uczniów / uczennic, podniesienie  umiejętności i kompetencji  nauczycieli, oraz doposażenie Liceum Ogólnokształcącego w niezbędny sprzęt, narzędzia i pomoce dydaktyczne, skutkujące zwiększeniem stopnia wykorzystania TIK  w  dydaktyce i nauczania metodą eksperymentu.

Okres realizacji projektu: od: 01.07.2018 do: 30.06.2020

Wartość projektu wynosi 703 312,50 zł

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

Formy wsparcia (w szczególności szkolenia) podnoszące i rozwijające kompetencje kluczowe uczniów, w tym w zakresie TIK oraz nauk matematyczno-przyrodniczych.

1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów obejmujące:

-zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje z przedmiotów przyrodniczych –biologii, chemii, geografii, fizyki,

- zajęcia wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych  w trakcie procesu kształcenia, 

 -zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z przedmiotów przyrodniczych oraz zajęcia dodatkowe (z geografii zajęcia terenowe, z języka angielskiego, warsztaty języka niemieckiego i angielskiego, zajęcia z doradztwa edukacyjno- zawodowego).

 2. Zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów: podstawy obsługi komputerów
z przygotowaniem do Międzynarodowego Egzaminu ECDL Standard, tworzenie grafiki 3d z elementami prototypownia, podstawy kompozycji i retusz fotografii oraz tworzenie i montaż materiałów multimedialnych.

 3. Zajęcia  kształtujące i rozwijające kompetencje uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych:

wyjazdy dydaktyczne uczniów podnoszące ich kompetencje z przedmiotów przyrodniczych:  na zajęcia do planetarium w Chorzowie (rozwijające kompetencje z geografii, fizyki), wyjazd na zajęcia do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (rozwijające kompetencje z biologii, chemii, fizyki, geografii), wyjazd do ogrodu botanicznego i zoologicznego w Krakowie, wyjazdy na zajęcia z chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim – dla uczniów klas
z rozszerzonym programem nauczania chemii.

4. Szkolenia dla nauczycieli z zakresu stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, a także podnoszenia kompetencji cyfrowych.

5. Wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Z kolei głównym celem projektu, pn. Z doświadczeniem w przyszłość jest podniesienie jakości kształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach w okresie do 30.06.2020 roku.

Okres realizacji projektu: od: 01.07.2018 do: 30.06.2020

Wartość projektu wynosi 899 250,07 zł

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

1. Doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne Wyposażenie pracowni przyrodniczych- sali biologicznej, chemicznej, geograficznej i fizycznej w narzędzia i pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów  przyrodniczych, wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, prace adaptacyjne w pracowniach szkolnych.

2. Rozwijanie kompetencji i umiejętności uczniów:

-Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (z języka angielskiego, z matematyki)

-Zajęcia dodatkowe rozszerzające i rozwijające uzdolnienia (z języka: angielskiego, włoskiego, z matematyki)

-Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego – doradztwo indywidualne

Realizację zajęć kształcenia i rozwijania kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych.

a. Zajęcia dodatkowe rozszerzone   wiedzę i umiejętności z biologii, chemii, fizyki, geografii

b. Wyjazdy edukacyjne:

-astronomiczne

-zajęcia w laboratorium na uczelni wyższej

 -wyjazd przewidziany dla uczniów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i zainteresowań z zakresu nauk przyrodniczych – biologii do Bolestraszyc, wyjazdy edukacyjne poszerzające wiedzę z zakresu geografii

c. Kółko astronomiczne-dla zainteresowanych uczniów wszystkich klas.

3.Realizacja zajęć kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów

a. bezpieczeństwo w sieci

b. obsługa programów użytkowych

3. Doskonalenie kompetencji i umiejętności nauczycieli.

publikacja: 27-06-2018 , aktualizacja: 27-06-2018, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.