PRZEMOC WOBEC KOBIET POGWAŁCENIEM PRAW CZŁOWIEKA

25 listopada na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet - wydarzenie, mające na celu podniesienie wiedzy i świadomości  społeczeństwa na temat problemu przemocy względem kobiet. Przemoc wobec kobiet nieodzownie jest pogwałceniem praw człowieka, zasadnym jest zatem podejmowanie działań mających na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w reagowaniu, zwalczaniu i korygowaniu niedopuszczalnych zachowań agresorów.

Według badań prowadzonych przez „Niebieską Linię” w Polsce corocznie około 10-30% kobiet doświadcza przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej lub ekonomicznej. To kobiety uwikłane w długotrwały proces przemocy – rozpoczęty w rodzinie pochodzenia i kontynuowany po założeniu własnej rodziny przez męża, a z czasem i dorosłe dzieci. To problem dotykający również młode kobiety, będące na etapie wyboru partnera życiowego – stawiające sobie i pracownikom instytucji kluczowe pytania: Czy raz uderzona będę doświadczała tego częściej? Czy wyuczone mechanizmy reagowania mężczyzny zmienią się i pozwolą utworzyć związek oparty na bezpieczeństwie, odpowiedzialności i miłości?

Świat kobiety doświadczającej przemocy jest często „nieprawdziwy” – kobiety ukrywają doznawane krzywdy - kosztem zdrowia psychicznego i somatycznego, na pozór funkcjonują jako bardzo dobre matki, żony i pracownice. Z czasem jednak z odważnych, sprawczych i decyzyjnych stają się zagubione, przestraszone, niepewne swoich uczuć i zagubione w społeczeństwie. To moment, w którym niezbędne jest wsparcie ze strony osób bliskich i przyjaciół – to czas szukania wsparcia w ośrodkach zajmujących się specjalistyczna pomocą psychologiczną i terapeutyczną.

Instytucje powołane do pomagania osobom doświadczającym przemocy  udzielają informacji na temat obowiązujących aktualnie przepisów prawa, procedur chroniących ofiary przemocy domowej, możliwości podjęcia działań skierowanych dla kobiet doświadczających przemocy, a w szczególności udzielają wsparcia psychicznego.  Mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego doświadczający przemocy mogą otrzymać pomoc w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, działającym w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Ropczycach,  a w szczególności: 

- natychmiastową pomoc psychologiczną i wsparcie emocjonalne;

- bezpłatne poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne i inne w zależności od potrzeb;

- pomocy w ramach grupy wsparcia dla kobiet, mającej na celu przezwyciężanie trudnej sytuacji życiowej, odreagowanie negatywnych doświadczeń oraz dostarczenie sobie emocjonalnego wsparcia i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z codziennymi problemami;

- całodobowego tymczasowego schronienia w hostelu w sytuacji kryzysowej, w której pobyt osoby w miejscu zamieszkania nie jest możliwy.

            Przemoc wobec kobiet to zjawisko powszechne - warto zatem podejmować działania skłaniające społeczeństwo do podjęcia dyskusji na temat zmiany świadomości względem stereotypów funkcjonujących w państwie, a także zmiany aktualnych aktów prawnych regulujących kwestie przemocy wobec kobiet. Potrzebna jest zmiana mentalności społeczeństwa i bezwarunkowe uznanie sprawcy przemocy za osobę winną wyrządzonym krzywdom. To zmiana mentalności, z przekonania, że kobieta jest odpowiedzialna za agresywne zachowania mężczyzny, na uznanie kobiety ofiarą, której należy się szczególna ochrona przewidziana w przepisach prawa. Wskazanie służbom społecznym jasnych reguł kwalifikowania czynów oraz uznawania osób za sprawców lub ofiary przemocy. Nakazanie sprawcom podejmowania działań korekcyjno-edukacyjnych stwarzających szansę na zmianę niepożądanych zachowań dla dobra własnego i rodziny.

 

POWIATOWY OŚRODEK  INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

tel. 17 22 12 566

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 - 15:30

                                                 

publikacja: 25-11-2016 , aktualizacja: 25-11-2016, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.