Projekt pn.: „Poprawa warunków kształcenia zawodowego w powiecie ropczycko – sędziszowskim”

 

FE_PR_POZIOM-Kolor-01PODKARPACKIE-KolorFE_EFRR_POZIOM-Kolor

 

W dniu 25 lipca 2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa warunków kształcenia zawodowego w powiecie ropczycko – sędziszowskim”

Umowa nr RPPK.06.04.02-18-0002/16-00 będzie realizowana w ramach Działania 6.4 – Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie  6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

 

Przedmiotem projektu jest przebudowa infrastruktury jak również jej doposażenie w nowoczesny sprzęt, wyposażenie i oprogramowanie Zespołu Szkół w Ropczycach, Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach, Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach oraz Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim w celu utworzenia bazy kształcenia zawodowego w powiecie ropczycko-sędziszowskim zgodnie z potrzebami regionalnego rynku pracy i inteligentnymi specjalizacjami regionu.

 

Realizacja prac budowlanych:
Zakres prac budowlanych przewiduje:

a/ Przebudowę pomieszczeń w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach o całkowitej pow. użytkowej 1 297,02 m2 w zakresie dostosowania do funkcjonowania:

-          Pracowni urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

-          Pracowni metrologii,

-          Pracowni obróbki cieplnej, plastycznej i blacharnia,

-          Pracowni obróbki mechanicznej,

-          Pracowni obróbki ręcznej,

-          Pracowni spawania elektrycznego,

-          Pracowni spawania gazowego.

b/ Przebudowę pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. o całkowitej pow. użytkowej 354,00 m2 w zakresie dostosowania do funkcjonowania:

-          Pracowni elektrycznej,

-          Pracowni komputerowej.

c/ Wymianę stolarki okiennej w części pomieszczeń budynku „D” Zespołu Szkół im. ks. dr Jana Zwierza w Ropczycach przy ul. Mickiewicza 14 – 13 szt. (33,31 m2).

 

Realizacja zakupów sprzętu i wyposażenia (w ilości łącznej 2 683 szt./kpl.):
Zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz oprogramowania, w celu realizacji zadań bazy służącej kształceniu zawodowemu i praktycznemu w zakresie nowoczesnych i innowacyjnych technologii Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.
W szczególności:

ZS Agro-Technicznych w Ropczycach

-          Pracownia urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

-          Pracownia metrologii,

-          Pracownia obróbki cieplnej, plastycznej i blacharnia,

-          Pracownia obróbki mechanicznej,

-          Pracownia obróbki ręcznej,

-          Pracownia spawania elektrycznego,

-          Pracownia spawania gazowego.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach

-          Pracownia obróbki ręcznej i montażu,

-          Pracownia informatyczno – komputerowa.

Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim

-          Pracownia elektryczna,

-          Pracownia komputerowa.

Zespół Szkół w Ropczycach

- Pracownie logistyki i pomiarów mechanicznych.

 

Jednym z głównych priorytetów Samorządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego jest ciągłe doskonalenie i podnoszenie poziomu oferty edukacyjnej w dobie konkurencyjności na rynku edukacyjnym i zagrożeniu odpływu potencjalnych kandydatów do innych ośrodków. W związku
z powyższym za najważniejszy cel projektu Beneficjent uznał unowocześnianie i doposażenie bazy dydaktycznej w  aspekcie kształcenia grup zawodów deficytowych w regionie.

Beneficjent zamierza zmodernizować i udoskonalić kształcenie na kierunkach:

1) „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” w  Zespole Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach.

2) „technik logistyk” w  Zespole Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach.

3) „technik elektryk” w Zespole Szkół Technicznych im. prof. K. Olszewskiego
w Sędziszowie Młp.

4) „technik mechanik” w Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach.

Należy podkreślić, iż Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach prowadzi kształcenie związane z odnawialnymi źródłami energii i tym samym wpisuje się w inteligentną specjalizację wiodącą – jakość życia.

Wartość projektu to: 3 048 090,30 zł, w tym planowane dofinansowanie: 2 540 985,98 zł.

Okres realizacji – rok 2017.

 

Głównym problemem zidentyfikowanym na etapie przygotowawczym jest brak odpowiednio przystosowanej bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w zakresie nowoczesnych technologii na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

Szkolnictwo zawodowe, aby kształcić na odpowiednio wysokim poziomie, wykorzystując najnowsze technologie oraz przystosowując się do dynamicznych zmian na rynku pracy, wymaga ponoszenia znacznych nakładów finansowych. Dlatego też wyposażenie techniczne szkół powinno być ciągle aktualizowane, aby nadążyć za nieustającymi zmianami w technologii. Postulat ten – ze względu na ograniczone środki finansowe - jest jednak bardzo trudny do spełnienia.

Powstała baza posłuży do realizacji założeń projektu w zakresie kształcenia w ramach systemu oświaty, jako realizacja obowiązku nauki. Podjęte kształcenie będzie miało na celu upowszechnianie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dzięki pozyskanej infrastrukturze i wyposażeniu służącym do prowadzenia ww. działalności nastąpi wsparcie procesów innowacyjnych w gospodarce regionu.

Zakres przewidzianych do zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu został skonsultowany z poszczególnymi placówkami edukacyjnymi, które posiadają kompleksową informacje w zakresie występujących braków w wyposażeniu pracowni oraz najlepszych i sprawdzonych rozwiązaniach w zakresie zastosowania danego wyposażenia lub oprogramowania.

Wynika on również z informacji przekazywanych przez lokalnych pracodawców którzy oczekują, aby absolwenci szkół posiadali odpowiednie przygotowanie praktyczne po zakończeniu edukacji (m.in. doświadczenie w użytkowaniu maszyn, urządzeń i oprogramowania stosowanego obecnie na rynku).

Planowany do zakupu sprzęt uwzględnia rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i zapewnienia zgodności planowanego doposażenia z najnowszymi technikami i technologiami.

publikacja: 09-08-2016 , autor: Sylwia Borowska

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.