Biuro Geodezji i Gospodarki Gruntami w Sędziszowie Młp.

Biuro Geodezji i Gospodarki Gruntami w Sędziszowie Młp.

p. o. Kierownik Beata Idzik

pok. 21, tel. 506 489 224

Urszula Kukla
Krzysztof Gotkowski
pok. 22, tel. 17 22 16 811

 

Do zakresu  Biura Geodezji i Gospodarki Gruntami w Sędziszowie Młp. należy:

1) Prowadzenie  ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości): w tym bazy danych obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące: ewidencji gruntów i budynków prowadzonej za pomocą systemu informatycznego EWOPIS oraz zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych; 

2) Zawiadamianie organów podatkowych;

3) Zawiadamianie wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo Sądu;  

4) Zawiadamianie właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej –  w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania  i wykreślania budynków;

5) Zawiadamianie właściwych podmiotów ewidencyjnych oraz osób, jednostek ewidencyjnych i organów o dokonanych zmianach;

6) Zawiadamianie Starostów sąsiednich powiatów – w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów;

7) Prowadzenie baz danych: ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości prowadzonych za pomocą systemu informatycznego EWOPIS oraz udostępnianie informacji zawartych w bazach danych: ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości  poprzez: 

a)sporządzanie i udostępnianie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencji gruntów i budynków, wyrysów z mapy ewidencyjnej, plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych,

b)udostępnianie danych z rejestrów publicznych: ewidencja gruntów  i budynków oraz z  rejestru cen i wartości nieruchomości;

c)ustalanie wysokości należnej opłaty oraz wystawianie Dokumentu Obliczenia Opłaty za udostępniane dane z bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

d)wydawanie licencji dotyczących udostępnianych danych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości. 

e)wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych danych z baz danych: ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości lub wysokości należnej opłaty;

8)Pozyskiwanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków i stosowanie odpowiednich procedur z tym związanych.

9)Wydawanie zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów i budynków na wniosek osób o nie się ubiegających. 

10) Udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w postaci: wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu, wyrysów z mapy ewidencyjnej, plików komputerowych;

11) Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych, obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące rejestru cen i wartości nieruchomości, sporządzanie i przekazywanie sprawozdań dotyczących rejestru cen  i wartości nieruchomości; 

12) Opracowywanie procedur i informacji umieszczanych na stronie BIP, oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Ropczycach, dotyczących  zadań realizowanych przez Referat EGiB; 

13) Udzielanie odpowiedzi na zapytania dot. posiadania nieruchomości, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielania informacji publicznych dotyczących spraw prowadzonych przez Referat EGiB;

14) Tworzenie, aktualizacja metadanych opisujących zbiory i usługi danych objętych bazami danych, prowadzenie których, należy do zakresu Referatu EGiB; 

15) Gromadzenie wyciągów z operatów szacunkowych;

16) Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w części opisowej i graficznej;

17) Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych o dokonanych zmianach w zakresie ewidencji gruntów i budynków;

18) Prowadzenie postępowania wyjaśniającego ze spraw ewidencji gruntów i budynków;

publikacja: 07-04-2016 , aktualizacja: 04-07-2017, autor: Wydział WOiP

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.