Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 124 i 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2015r.,poz. 782 ze zm.) Starosta Ropczycko – Sędziszowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4621/2 położona w Nawsiu o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez zezwolenie inwestorowi tj.- PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Rzeszów ul. 8 Marca 8 na wykonanie inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa linii kablowej SN 15kV- powiązanie pomiędzy odg. do stacji transformatorowej Nawsie 5 i 12 linii 15 kV Sędziszów – Strzyżów”

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

publikacja: 03-09-2015 , aktualizacja: 04-09-2015, autor: Adam Kulig

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.