Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

I.

Powiat Ropczycko – Sędziszowski od m-ca lipca 2013 roku do sierpnia 2015 roku realizował projekt pn.: „Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu” dofinansowany w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2015 (umowa nr 9/SPPW/2013 z dnia 04.04.2013 r.).

Jeszcze w m-cu wrześniu 2014 r. zakończono pierwszy inwestycyjny etap realizacji projektu tj.:

- rozbudowę i przebudowę budynku gospodarczego (o pow. użyt. 344 m2),
- modernizację i przebudowę placu zabaw (o pow. 500 m2),
- modernizację ścieżki zdrowia (o pow. 879 m2),
- modernizację i przebudowę sceny tanecznej (o pow. 58 m2),
- modernizację i przebudowę stołówki letniej (o pow. 82 m2),

- zakup sprzętu i wyposażenia,

oraz przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników DPS Lubzina tj.

- kurs „Ceramik” (60 godz.),

- kurs „Instruktor rekreacji ruchowej” (170 godz.),

- kurs „Krawiec” (100 godz.),

- kurs „Kucharz” (100 godz.),

- kurs „Oligofrenopedagogika” (100 godz.),

- kurs „Terapia zajęciowa” (24 godz.),

- kurs „Tkacz” (80 godz.),

- kurs „Fotograf – reporter” (60 godz.).

Od m-ca października 2014 r. do maja 2015 r. za oszczędności przetargowe realizowane były tzw. dodatkowe działania projektu.


W ramach Komponentu 1 inwestycyjnego:

- modernizacja stawów, wykonanie mola oraz przebudowa altany wielofunkcyjnej,

- zagospodarowanie terenu wokół stawów (w tym: ukształtowanie terenu, nasadzenie zieleni, oświetlenie, ogrodzenie, alejki spacerowe, ławeczki, kosze itp.),

- remont i modernizacja ścieżek dojazdowo-spacerowych wokół stawów i ośrodka hipoterapii,

- montaż monitoringu wizyjnego,

- wyposażenie i sprzęt.

W ramach Komponentu 2 nieinwestycyjnego:

- kurs „Instruktor hipoterapii” (100 godz.),

- kurs „Wędkarski” (100 godz.),

- kurs „Ogrodnik terenów zielonych” (100 godz.),

- kurs „Terapia zajęciowa” II (200 godz.),

- kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna” (15 godz.).

W miesiącach lipiec – sierpień 2015 r. za kolejne oszczędności przetargowe wykonano: remont budynku stajni, utwardzenie placu i utworzenie nowych miejsc postojowych obok alejek spacerowych, a także zakup dwóch rowerów wodnych, jednej łodzi wędkarskiej oraz jednej kosiarki bijakowej z koszem o pojemności 700 litrów.

 - liczba pracowników uczestniczących w kursach szkoleniowych – 48 osób,

- zrealizowanych zostało 14 specjalistycznych kursów zawodowych w ilości ogółem

   1 209 godzin,

- liczba kursów szkoleniowych, które otrzymał jeden pracownik DPS – 5,02 szt.

- powierzchnia zmodernizowanego zaplecza innych form aktywizacji – 192, 29 m2,

- powierzchnia zmodernizowanej infrastruktury towarzyszącej – 13 732, 13 m2,

- liczba urządzeń – 62 szt./zest.

 

Całkowita wartość projektu wyniosła: 3 060 803,03 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Szwajcarskiego – 2 543 458,28 zł (85 % środków kwalifikowanych – tj. 725 665,70 CHF franków szwajcarskich).

 

Środki szwajcarskie dofinansowały modernizację infrastruktury DPS Lubzina na łącznej powierzchni prawie 6,8 ha.

W ramach przedsięwzięcia unowocześniona została infrastruktura Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie, rozszerzony i wzbogacony wachlarz usług o zadania wykraczające poza obowiązkowe.

Ciekawym i korzystnym dla beneficjentów końcowych rozwiązaniem programu szwajcarskiego było połączenie, włączenie w jedno przedsięwzięcie projektu inwestycyjnego i projektu tzw. "miękkiego".

Nowatorską metodą projektu było swoiste łączenie, ścisłe powiązanie realizowanych robót budowlanych, zakupionego sprzętu z organizowanymi szkoleniami np. powstanie pracowni krawieckiej – kurs „Krawiec”, pracownia kulinarna – kurs „Kucharz”, pracownia fotograficzno-reporterska – kurs „Fotograf-reporter”, pracownia ceramiczna – kurs „Ceramik”, modernizacja stawów, zakup rowerów wodnych, łodzi wędkarskiej – kurs „Wędkarski”, modernizacja zaplecza hipoterapii – kurs „Instruktor hipoterapii”, zagospodarowanie terenu, zakup kosiarki bijakowej z koszem – kurs „Ogrodnik terenów zielonych”, itp.

Pozytywnym aspektem wdrażanego projektu była jego duża elastyczność m.in. możliwość ponownego wykorzystywania oszczędności przetargowych. Takie podejście okazało się bardzo efektywne.

 

 

 

II.


Projekt  pn. „System wsparcia i promocji produktu lokalnego i tradycyjnego przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski”  współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt realizowany w okresie 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.

Głównym celem projektu jest popularyzacja wśród społeczności powiatu ropczycko-sędziszowskiego tematyki związanej z produktami lokalnymi i tradycyjnymi oraz wypromowanie tychże produktów na terenie Podkarpacia

Celami  szczegółowymi projektu są m.in.:

1. Zidentyfikowanie produktów lokalnych z terenu powiatu

2. Aktywizacja lokalnych wytwórców i producentów oraz zwiększenie poziomu sprzedaży wytwarzanych przez nich produktów.

3. Wypracowanie najbardziej skutecznych form i metod promocji produktów lokalnych i tradycyjnych sprzyjających jednocześnie promocji całego powiatu i zwiększeniu jego atrakcyjności turystycznej i gospodarczej.

4. Stworzenie struktury o zasięgu powiatowym wspierającej produkty lokalne, tradycyjne, a także ekologiczne

Projekt przewiduje realizację następujących działań:

1. Konkurs na logo Produktu Lokalnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

2. Konkurs  „Produkty Lokalne Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej” – cel: wyłonienie grupy produktów, które spełniają kryteria produktu lokalnego.

3.  Zorganizowanie I Powiatowego Jarmarku Produktów Lokalnych i Tradycyjnych

4.  Wydanie Powiatowego Informatora o Produktach Lokalnych i Tradycyjnych

5.  Szkolenie dla lokalnych wytwórców i producentów z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym zasad certyfikacji produktów oraz technik autopromocji.

6.  Powstanie Powiatowego Centrum Produktu Lokalnego i Tradycyjnego (PCPLiK) - usytuowane będzie w siedzibie Zespołu Szkół Agro-Technicznych, (partnera Projektu). Centrum zajmować się będzie wspieraniem lokalnych wytwórców i producentów.

7. Udział w  targach  promujących regionalne/lokalne/ tradycyjne/ekologiczne produkty i inne elementy dziedzictwa kulturowego.

Projekt został uznany za najlepszy projekt promocyjny 2013 r. w ogólnopolskim Konkursie Innowator.


Całkowita wartość projektu: 29 880 zł 

Dofinansowanie ze środków szwajcarskich: 20 000 zł
 
 
 

III.

 

Projekt ”Promocja Produktu Lokalnego i Tradycyjnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w nowoczesnej oprawie”

 

Całkowity budżet projektu wynosi: 16 400,00 zł

Dofinansowanie w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego / Tradycyjnego / Ekologicznego – NGO, JST wynosi 13 940,00 zł

Wkład własny Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 2 460,00 zł

Głównym celem projektu jest promocja produktów lokalnych i tradycyjnych z powiatu ropczycko-sędziszowskiego w nowoczesnej kuchni, rozbudzenie kreatywnego podejścia do kuchni z wykorzystaniem surowców wytwarzanych lokalnie oraz wypromowanie nowatorskiego zastosowanie tychże produktów, poprzez wydanie książki kucharskiej i rozpropagowanie jej głównie wśród lokalnych restauratorów oraz na terenie Podkarpacia.

Projekt będzie realizowany w okresie 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 r.

Projekt przewiduję realizację kilku działań: - przeprowadzenie dla młodzieży Zespołu Szkół Agro-Technicznych warsztatów kulinarnych tradycyjnych i z zakresu kuchni nowoczesnej i fusion, wydanie książki kucharskiej- „Wczoraj i … Dziś-Kuchnia Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego”, zorganizowanie konferencji podsumowująca projekt.

Realizacja projektu przyczyni się do wypromowania produktów i potraw lokalnych, zarówno w ich tradycyjnej, jak i nowoczesnej wersji, w ten sposób stare, lokalne przepisy niejako „odżyją” na nowo; stworzą się również możliwości nawiązania współpracy lokalnych wytwórców i restauratorów, a młoda kadra kucharzy podniesie swoje umiejętności w zakresie tradycyjnych technik sporządzania potraw i wykorzystania ich w nowoczesnych kreacjach kulinarnych.

publikacja: 26-08-2015 , aktualizacja: 01-12-2015

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.