Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

1. „Likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk śmieci na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – umowa Nr Z/2.18/III/3.1/189/05/U/92/06.
Wartość projektu: 255 068,00 zł; Dofinansowanie z ZPORR: 127 534,00 zł; Budżet Państwa: 25 506,80 zł


2. „Rozbudowa i modernizacja budynków Przychodni Zdrowia w Sędziszowie Małopolskim” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Wartość projektu: 1 101 184 zł; Dofinansowanie z ZPORR: 802 220,00 zł.

3. „E–Urząd Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego w Powiecie Ropczycko–Sędziszowskim” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 254 960,00 zł.
Dofinansowanie z ZPORR: 191 220 zł.

4. „Przebudowa układu dróg powiatowych w Sędziszowie Młp. i Górze Ropczyckiej” – umowa Nr Z/2.18/III/3.2/41/05/U/23/06.
Wartość projektu: 2 152 448,87 zł; Dofinansowanie z ZPORR:
1 291 469,32 zł.

5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów – Borek Wielki – Boreczek” – umowa Nr Z/2.18/III/3.1/181/05/U75/06
Wartość projektu: 985 853,34 zł. Dofinansowanie z ZPORR: 591 512,00 zł.

6. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Młp. – Zagorzyce – Wielopole Skrz.”
Wartość projektu: 5 345 704,54 zł. Dofinansowanie z ZPORR: 3 207 422,72 zł.

7. „Zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim poprzez adaptację i doposażenie bazy techniczno – dydaktycznej” – umowa nr UDA-RPPK.05.01.00-18-049/08-00
Wartość projektu: 3 556 814,55 zł. Dofinansowanie z EFRR: 2 376 822,40 zł.

8. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Młp. – Bystrzyca – Wielopole Skrz.” – umowa nr UDA-RPPK.02.01.00-18-041/08-00
Wartość projektu: 7 585 389,19 zł. Dofinansowanie z EFRR: 4 998 081,22 zł.


9. „Zwiększenie jakości i dostępności do usług medycznych w zakresie rehabilitacji na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego poprzez rozbudowę bazy technicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach” – umowa UDA-RPPK.05.02.00-18-028/09-00
Wartość projektu: 2 423 602,03 zł. Dofinansowanie z EFRR: 1 558 639,13 zł.


10. „Poprawa efektywności gospodarki cieplnej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego” – umowa nr UDA-RPPK.02.02.00-18-022/09-00
Wartość projektu: 1 816 356,09 zł. Dofinansowanie z EFRR: 1 449 484,95 zł.


11. „Przebudowa ulic powiatowych miasta Ropczyce”I etap inwestycji pn. „Przebudowa ulic powiatowych miasta Ropczyce”, realizowany w 2011 r. obejmujący: przebudowę istniejącego chodnika i budowę nowego, roboty nawierzchniowe i odwodnienie, przebudowę na rondo skrzyżowania ulic Wyszyńskiego, Skorodeckiego i Viscardiego, budowę  parkingu przy ulicy Viscardiego i przebudowę odcinka ulicy NMP. Nowy parking o powierzchni 3295 m2 posiada 90 miejsc postojowych.

II etap inwestycji, pn. „Przebudowa ulic powiatowych miasta Ropczyce”, realizowany w 2012 r. obejmujący dwa zadania:

-zadanie nr 1-przebudowa ulicy św. Barbary - wykonane zostały roboty przygotowawcze (m.in. odtworzenie trasy ulicy na długości 1,138 km, roboty rozbiórkowe istniejących chodników z płyt betonowych po stronie lewej o powierzchni 3673 m2, krawężników betonowych na długości 2298 m), ponadto roboty z zakresu odwodnienia korpusu drogowego, polegające na przebudowie dwóch studzienek ściekowych przy regulacji studni, prace nawierzchniowe obejmujące, m.in. układanie nowej nawierzchni jezdni. Ponadto wykonana została ścieżka rowerowa na długości 1647 m2.

-zadanie nr 2- przebudowa ulic powiatowych Witosa i NMP, obejmująca m.in.: prace przygotowawcze (odtworzenie tras ulic na długości 2,555 km, roboty rozbiórkowe istniejącego chodnika z płyt betonowych po stronie prawej ul. Witosa 179 m2, krawężników betonowych łącznie na długości 515 m, obrzeży betonowych na długości 280 m, przebudowę przepustu pod koroną drogi, regulację studni i studzienek ściekowych ul. NMP-wykonanie robót nawierzchniowych zw iązanych z układaniem nowej nawierzchni jezdni.

Łączny koszt realizacji zadania to kwota ok. 7 011 451,83 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 6 943 862,19 zł,  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 (70% wydatków kwalifikowanych) stanowi 4 860 703,53 zł,   pozostała kwota to wkład własny Beneficjenta, w tym 500 tys. wkładu finansowanego przez Gminę Ropczyce.

Nowa inwestycja przyczyniła się do rozwiązania problemów komunikacyjnych, zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdów, skrócenia czasu przejazdu, zmniejszenia liczby wypadków i kolizji drogowych, zwiększenia komfortu podróżowania oraz poprawy estetyki ulic powiatowych położonych na terenie miasta Ropczyce

12.  „Przebudowa ulic powiatowych miasta Sędziszów Młp.” zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość Projektu wyniosła  3 506 351,37 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 3 414 056,34 zł, dofinansowanie z EFRR (70% wydatków kwalifikowanych) stanowi 2 389 839,44 zł, pozostała kwota to wkład własny Beneficjenta.

Inwestycja została podzielona na II etapy.

W ramach I etapu w 2011 r. wykonano: przebudowę ulicy Piłsudskiego na dł. 390 m obejmującej wymianę zniszczonych krawężników, budowę nowego chodnika dla pieszych i ścieżki rowerowej, wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej; przebudowę ulicy 3 Maja i Rynek na dł. 250 m obejmującej wymianę zniszczonych krawężników, przebudowę istniejących chodników, wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni oraz przebudowę ulicy Kolejowej obejmującej wymianę zniszczonych krawężników, przebudowę istniejących chodników, wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni.
Wartość robót realizowanych w tym etapie to 1,4 mln zł brutto

W ramach II etapu w latach 2012 – 2013 wykonano następujący zakres robót:przebudowa ulicy Partyzantów na długości 480 metrów wraz z przebudową chodników, przebudowa ulicy Borkowskiej na długości 1270 metrów wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego.

Inwestycja zrealizowana przy udziale środków unijnych wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego (kołowego i pieszego), zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów, skrócenie czasu przejazdu, zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych, zwiększenie komfortu podróżowania oraz poprawę estetyki ulic powiatowych położonych na terenie miasta Sędziszów Młp.

13. „Tworzenie bazy służącej kształceniu praktycznemu w zakresie nowoczesnych technologii – Powiat Ropczycko-Sędziszowski” współfinansowany z EFRR  w ramach Osi priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Projekt został umieszczony na Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Umowę o dofinansowanie projektu Powiat zawarł z Województwem Podkarpackim w dniu 15 czerwca 2012 r.

Główny cel projektu to wykreowanie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie poprzez stworzenie nowoczesnej bazy służącej do kształcenia praktycznego uczniów szkół zawodowych oraz pracowników przedsiębiorstw z lokalnego i regionalnego rynku pracy. 

Cele szczegółowe:

1. Powstanie innowacyjnych pracowni technicznych wyposażonych w nowoczesne urządzenia i oprogramowanie służące do prowadzenia szkoleń praktycznych;

2. Umożliwienie kształcenia w zawodach poszukiwanych na regionalnym rynku pracy, z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych;

3. Dostosowanie form i treści doskonalenia zawodowego do potrzeb nowoczesnego zakładu pracy;

4. Nawiązanie współpracy między sferą nauki, a gospodarki;

5. Zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej na lokalnym i regionalnym  rynku pracy;

6. Umożliwienie mieszkańcom zwiększenia swojego potencjału adaptacyjnego;

7. Zwiększenie możliwości rozwojowych przedsiębiorstw w branżach innowacyjnych.

W ramach projektu zrealizowane zostały prace budowlane i modernizacyjne:

- przebudowa budynku głównego oraz budynku warsztatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach

- termomodernizacja budynku warsztatowego CKP

- przebudowa nawierzchni na istniejącej komunikacji pieszo-jezdnej w okolicy warsztatów CKP

- rozbudowa Zespołu Szkół im. Ks. Dra J. Zwierza o budynek dwukondygnacyjny (kubatura nowego budynku: 2913,00 m3, znajdują się w nim pracownie dydaktyczne, zaplecza magazynowe na pomoce naukowe oraz pomieszczenia sanitarne, obiekt pełni funkcję Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania).

- przebudowa trzech pomieszczeń na piętrze w istniejącym budynku „A” Zespołu Szkół.

Ponadto doposażonych zostało 12 pracowni dydaktycznych w CKP i Zespole Szkół.

W Centrum Kształcenia Praktycznego:

- pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie;

- pracownia do nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek CNC;

- pracownia mechatroniki;

- pracownia pomiarów warsztatowych;

- pracownia badań nieniszczących;

- pracownia diagnostyki i napraw samochodowych;

- pracownia łączenia metali.

W Zespole Szkół:

- pracownia symulacji programowania i obróbki CNC,

- pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych,

- pracownia rysunku technicznego,

- pracownia komputerowa,

- pracownia mechaniki i diagnostyki samochodowej.

Wszystkie nowo powstałe lub zmodernizowane pracownie zostały kompleksowo wyposażone w nowoczesny, innowacyjny sprzęt dydaktyczny – łącznie 12 pracowni.

Zakres doposażenia jest bardzo obszerny i zróżnicowany pod względem asortymentu. Wśród prawie 300 różnych pozycji są m.in.: tokarki i frezarki CNC, tokarki konwencjonalne, maszyny pomiarowe, mikroskopy, czujniki, mierniki kolumnowe, suwmiarki, mikrometry, zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, specjalistyczne oprogramowanie, konsole szkoleniowe, telewizory, kamery, projektory, tablice interaktywne, spawarki inwertorowe, urządzenia do mechaniki i diagnostyki samochodowej, stanowiska pneumatyki, elektropneumatyki, napędów elektrycznych, biurka, krzesła, szafki, itp.

We wrześniu 2013 r. zakończono cały zakres rzeczowo - finansowy projektu. Wartość dostaw wyposażenia i sprzętu wyniosła ponad 7 mln zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 10.645.935,42 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE  to 8.699.461,14 zł.
 

14. „Poprawa efektywności gospodarki cieplnej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego – II etap”.

Całkowita wartość projektu wyniesie 1.793.173,04 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 1.128.518,29 zł, wkład własny – 664.654,75 zł.

Okres realizacji: realizację projektu zaplanowano na okres sierpień 2013 – czerwiec 2014.

W ramach tego projektu Powiat realizuje 5 dużych zadań inwestycyjnych: 
1/ kompleksową termomodernizację budynku głównego Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach,
2/ przebudowę kotłowni gazowej oraz budowę instalacji solarnej w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie, 
3/ modernizację kotłowni gazowej, budowę instalacji solarnej i modułu kogeneracyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie,
4/ kompleksową termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Zagorzycach, 
5/ kompleksową termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Iwierzycach.
 

 

 

publikacja: 26-08-2015 , aktualizacja: 09-10-2015, autor: Dariusz Chmiel

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.