Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Ewelina Skórska - Kierownik Referatu
pokój 301, tel. 17 784 25 19

 

Agata Idzik
Katrzyna Feret
pokój 302, tel 17 222 89 03


Elżbieta Jasek
Grzegorz Kopala

pokój 310, tel.  17 784 25 18

 

§27.Do zakresu rzeczowego Referatu Promocji i Funduszy Pomocowych należy:

W zakresie promocji.

1)Prowadzenie sekretariatu Starosty, Wicestarosty i Etatowego Członka Zarządu Powiatu;

2)Realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Starosty, a zwłaszcza organizowanie jego kontaktów i narad z organami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami politycznymi, społecznymi, itp.;

3)Organizacja na terenie Powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu wojennego – współpraca z Powiatowym centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach;

4)Prowadzenie zbioru dokumentów związanych z przynależnością Powiatu do związków;

5)Administrowanie strukturą podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa;

6)Redagowanie strony www.spropczyce.pl

7)Promowanie potencjału społecznego, gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu poprzez inicjowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań i innych form prezentacji historii, kultury i dorobku materialnego;

8)Bieżąca współpraca z mediami i monitoring publikacji prasowych dotyczących powiatu, organizowanie obsługi medialnej ważnych przedsięwzięć powiatowych o charakterze gospodarczym, kulturalnym, sportowym;

9)Organizowanie konferencji prasowych i spotkań środowiskowych z władzami Powiatu;

10)Aktualizacja tablic informacyjnych na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego;

11)Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań dla różnorodnych grup społecznych o tematyce dotyczącej Unii Europejskiej o promocji Powiatu w krajach Unii Europejskiej;

12)Przygotowywanie udziału Powiatu w targach i innych przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym;

13)Podejmowanie inicjatyw mających na celu wykreowanie produktu turystycznego;

14)Inicjowanie, organizowanie i koordynowanie procesów adaptacyjnych i integracyjnych Powiatu ze strukturami Unii Europejskiej;

15)Współdziałanie w Wydziałem Edukacji i Sportu w zakresie włączenia elementów promocyjnych Powiatu do imprez artystycznych, kulturalnych i sportowych przygotowywanych przez wydział;

16)Współpraca w samorządem województwa i samorządami gminnymi w Powiecie oraz
z organizacjami pozarządowymi w zakresie dotyczącym promocji Powiatu;

17)Podejmowanie i prowadzenie działań w zakresie wspierania rozwoju małej przedsiębiorczości na obszarze Powiatu, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy
i lokalnymi stowarzyszeniami gospodarczymi w działaniach z zakresu partnerstwa lokalnego, współorganizowanie warsztatów lokalnego ożywienia gospodarczego;

18)Realizowanie czynności związanych z organizacją i obsługą administracyjną narad Starosty z pracownikami;

19)Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego;

 

W zakresie funduszy pomocowych.

1)Analiza realnych możliwości pozyskiwania przez Powiat środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich w zakresie tzw.  „projektów miękkich”;

2)Informowanie Zarządu Powiatu oraz zainteresowane komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich w ramach tzw. projektów miękkich;

3)Przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych projektów, finansowanych z funduszy zagranicznych w oparciu o budżet Powiatu;

4)Opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu;

5)Utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/instytucją wdrażającą;

6)Przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych projektów w kontekście potrzeb Powiatu zgłoszonych przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu;

7)Koordynowanie czynności komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie prowadzenia marketingu i sprawozdawczości realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE i funduszy krajowych;

8)Poszukiwanie oraz pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania zadań Powiatu oraz prowadzenie banku danych o dostępnych funduszach w zakresie realizacji projektów miękkich;

9)Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego przy opracowywaniu wspólnych projektów;

10)Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnych projektów;

11)Monitorowanie informacji o przygotowanych projektach ukazujących się w mediach regionalnych i krajowych oraz archiwizacja artykułów dotyczących przygotowanych przez Starostwo projektów miękkich;

12)Utrzymywanie kontaktów z instytucjami właściwymi dla projektów Powiatu współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sprawach informacji, kontroli, monitorowania i sprawozdawczości;

13)Prowadzenie ewidencji składanych wniosków oraz realizowanych projektów przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu;

14)Przygotowywanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Powiatu, dotyczącej projektów Powiatu współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

publikacja: 21-08-2015 , aktualizacja: 23-04-2021, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.