Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Ewelina Skórska - Kierownik Referatu
pokój 301, tel. 17 784 25 19

 

Biuro Funduszy Pomocowych:

Sylwia Borowska
pokój 323, tel.  17 784 25 18

 

Biuro Promocji:

Agata Idzik
Elżbieta Jasek
pokój 302, tel 17 222 89 03

 

§27.Do zakresu rzeczowego Referatu Promocji i Funduszy Pomocowych należy:

W zakresie promocji.

1)Prowadzenie sekretariatu Starosty, Wicestarosty i Etatowego Członka Zarządu Powiatu;

2)Realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Starosty, a zwłaszcza organizowanie jego kontaktów i narad z organami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami politycznymi, społecznymi, itp.;

3)Organizacja na terenie Powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu wojennego – współpraca z Powiatowym centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach;

4)Prowadzenie zbioru dokumentów związanych z przynależnością Powiatu do związków;

5)Administrowanie strukturą podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa;

6)Redagowanie strony www.spropczyce.pl

7)Promowanie potencjału społecznego, gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu poprzez inicjowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań i innych form prezentacji historii, kultury i dorobku materialnego;

8)Bieżąca współpraca z mediami i monitoring publikacji prasowych dotyczących powiatu, organizowanie obsługi medialnej ważnych przedsięwzięć powiatowych o charakterze gospodarczym, kulturalnym, sportowym;

9)Organizowanie konferencji prasowych i spotkań środowiskowych z władzami Powiatu;

10)Aktualizacja tablic informacyjnych na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego;

11)Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań dla różnorodnych grup społecznych o tematyce dotyczącej Unii Europejskiej o promocji Powiatu w krajach Unii Europejskiej;

12)Przygotowywanie udziału Powiatu w targach i innych przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym;

13)Podejmowanie inicjatyw mających na celu wykreowanie produktu turystycznego;

14)Inicjowanie, organizowanie i koordynowanie procesów adaptacyjnych i integracyjnych Powiatu ze strukturami Unii Europejskiej;

15)Współdziałanie w Wydziałem Edukacji i Sportu w zakresie włączenia elementów promocyjnych Powiatu do imprez artystycznych, kulturalnych i sportowych przygotowywanych przez wydział;

16)Współpraca w samorządem województwa i samorządami gminnymi w Powiecie oraz
z organizacjami pozarządowymi w zakresie dotyczącym promocji Powiatu;

17)Podejmowanie i prowadzenie działań w zakresie wspierania rozwoju małej przedsiębiorczości na obszarze Powiatu, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy
i lokalnymi stowarzyszeniami gospodarczymi w działaniach z zakresu partnerstwa lokalnego, współorganizowanie warsztatów lokalnego ożywienia gospodarczego;

18)Realizowanie czynności związanych z organizacją i obsługą administracyjną narad Starosty z pracownikami;

19)Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego;

 

W zakresie funduszy pomocowych.

1)Analiza realnych możliwości pozyskiwania przez Powiat środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich w zakresie tzw.  „projektów miękkich”;

2)Informowanie Zarządu Powiatu oraz zainteresowane komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich w ramach tzw. projektów miękkich;

3)Przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych projektów, finansowanych z funduszy zagranicznych w oparciu o budżet Powiatu;

4)Opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu;

5)Utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/instytucją wdrażającą;

6)Przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych projektów w kontekście potrzeb Powiatu zgłoszonych przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu;

7)Koordynowanie czynności komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie prowadzenia marketingu i sprawozdawczości realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE i funduszy krajowych;

8)Poszukiwanie oraz pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania zadań Powiatu oraz prowadzenie banku danych o dostępnych funduszach w zakresie realizacji projektów miękkich;

9)Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego przy opracowywaniu wspólnych projektów;

10)Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnych projektów;

11)Monitorowanie informacji o przygotowanych projektach ukazujących się w mediach regionalnych i krajowych oraz archiwizacja artykułów dotyczących przygotowanych przez Starostwo projektów miękkich;

12)Utrzymywanie kontaktów z instytucjami właściwymi dla projektów Powiatu współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sprawach informacji, kontroli, monitorowania i sprawozdawczości;

13)Prowadzenie ewidencji składanych wniosków oraz realizowanych projektów przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu;

14)Przygotowywanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Powiatu, dotyczącej projektów Powiatu współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

publikacja: 21-08-2015 , aktualizacja: 10-01-2019, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.