Biuro ds. Funduszy Pomocowych

Biuro ds. Funduszy Pomocowych

Pracownicy Biura:
Sylwia Borowska

Łukasz Tobiasz

Sławomir Małajowicz
pokój nr 323, tel. 17 784 25 18

 

Do podstawowych zadań Biura ds. Funduszy Pomocowych należy:

1) Analiza realnych możliwości pozyskiwania przez Powiat środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich w zakresie tzw.  „projektów miękkich”;

2) Informowanie Zarządu Powiatu oraz zainteresowane komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu o istniejących programach i procedurach pozyskiwania środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich w ramach tzw. projektów miękkich;

3) Przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych projektów, finansowanych z funduszy zagranicznych w oparciu o budżet Powiatu;

4) Opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu;

5) Utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/instytucją wdrażającą;

6) Przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych projektów w kontekście potrzeb Powiatu zgłoszonych przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu;

7) Koordynowanie czynności komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie prowadzenia marketingu i sprawozdawczości realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE i funduszy krajowych;

8) Poszukiwanie oraz pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania zadań Powiatu oraz prowadzenie banku danych o dostępnych funduszach w zakresie realizacji projektów miękkich;

9) Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego przy opracowywaniu wspólnych projektów;

10) Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnych projektów;

11) Monitorowanie informacji o przygotowanych projektach ukazujących się w mediach regionalnych i krajowych oraz archiwizacja artykułów dotyczących przygotowanych przez Starostwo projektów miękkich;

12) Utrzymywanie kontaktów z instytucjami właściwymi dla projektów Powiatu współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sprawach informacji, kontroli, monitorowania i sprawozdawczości;

13) Prowadzenie ewidencji składanych wniosków oraz realizowanych projektów przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu.

14) Przygotowywanie i aktualizowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Powiatu, dotyczącej projektów Powiatu współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

publikacja: 21-08-2015 , aktualizacja: 19-11-2018, autor: Wydział WOiP

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.