Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu - Józef Rojek
pok. 329
tel. (017) 22 28 321

Sabina Wlezień
Katarzyna Feret
Ewelina Dziedzic-Placek
                                                                                pok. 328 tel. (017) 22 28 920

Do zakresu rzeczowego Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu należy:

W zakresie obsługi Rady Powiatu:

1) Gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i komisji;

2) Protokołowanie obrad Rady i posiedzeń komisji;

3) Prowadzenie rejestru:

a) uchwał Rady,
b) wniosków i opinii komisji,
c) interpelacji i wniosków.

4) Prowadzenie zbiorów:

a) materiałów na sesję,
b) protokołów z sesji wraz z niezbędnymi załącznikami,
c) skorowidza uchwał,
d) teczek komisji stałych,
e) teczek komisji doraźnych.

5) Przekazywanie do realizacji odpisów uchwał rady, wniosków komisji i interpelacji Radnych zainteresowanym kierownikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem;

6) Przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;

7) Prowadzenie niezbędnych dokumentów stosownie do zaleceń Rady Powiatu;

8) Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej posiedzeń Rady Powiatu, w tym przewodniczącego i zastępców i jej komisji;

9) Przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewody Podkarpackiego;

10) Realizacja zadań związanych z oświadczeniami majątkowymi Radnych;

11) Przekazywanie do Biuletynu Informacji Publicznej uchwał Rady Powiatu;
12) Wykonywanie innych zadań zgodnych z właściwością rzeczową biura.

 

W zakresie obsługi Zarządu Powiatu.

1) Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej posiedzeń Zarządu Powiatu;

2) Prowadzenie rejestru podjętych uchwał Zarządu Powiatu;

3) Przekazywanie uchwał, decyzji i ustaleń Zarządu merytorycznie zainteresowanym wydziałom i jednostkom organizacyjnym Powiatu do realizacji;

4) Przekazywanie do Biuletynu Informacji Publicznej uchwał Zarządu Powiatu;

5) Prowadzenie zbioru dokumentów z posiedzeń Zarządu Powiatu;

6) Aktualizacja wykazu jednostek organizacyjnych powiatu w formie uchwały Zarządu Powiatu;

7) Sporządzanie protokołów z posiedzenia zarządu  Powiatu;

8) Dokonywanie analiz, sprawozdań i innych materiałów na potrzeby Rady, Zarządu
i Starosty;

9) Przekazywanie uchwał Zarządu Powiatu dotyczących spraw finansowych Regionalnej Izbie Obrachunkowej;

10) Obsługa przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przyjmowanych przez członków Zarządu;

11) Wykonywanie innych zadań zgodnych z właściwością rzeczową biura.

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 19-11-2018, autor: Wydział WOiP

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.