Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu - Józef Rojek
pok. 329
tel. (017) 22 28 321

Dagmara Barnak
Ewelina Dziedzic-Placek
Monika Stanisz

pok. 328 tel. (017) 22 28 920

 

§32.Do zakresu rzeczowego Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu należy:

1.W zakresie obsługi Rady Powiatu.

1)Gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy rady i komisji;

2)Protokołowanie obrad rady i posiedzeń komisji;

3)Prowadzenie rejestru:

a)uchwał rady,

b)wniosków i opinii komisji,

c)interpelacji i wniosków.

4)Prowadzenie zbiorów:

a)materiałów na sesję,

b)protokołów z sesji wraz z niezbędnymi załącznikami,

c)skorowidza uchwał,

d)teczek komisji stałych,

e)teczek komisji doraźnych.

5)Przekazywanie do realizacji odpisów uchwał rady, wniosków komisji i interpelacji radnych zainteresowanym kierownikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem;

6)Przedkładanie organom nadzoru uchwał rady;

7)Prowadzenie niezbędnych dokumentów stosownie do zaleceń rady powiatu;

8)Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej posiedzeń rady powiatu, w tym przewodniczącego i zastępców i jej komisji;

9)Przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewody Podkarpackiego;

10)Realizacja zadań związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych;

11Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej systemu e-sesja;

12)Wykonywanie innych zadań zgodnych z właściwością rzeczową biura.

2.W zakresie obsługi Zarządu Powiatu.

1)Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej posiedzeń Zarządu Powiatu;

2)Prowadzenie rejestru podjętych uchwał Zarządu Powiatu;

3)Przekazywanie uchwał, decyzji i ustaleń Zarządu merytorycznie zainteresowanym wydziałom i jednostkom organizacyjnym Powiatu do realizacji;

4)Przekazywanie do Biuletynu Informacji Publicznej uchwał Zarządu Powiatu;
5)Prowadzenie zbioru dokumentów z posiedzeń Zarządu Powiatu;

6)Aktualizacja wykazu jednostek organizacyjnych powiatu w formie uchwały Zarządu Powiatu;

7)Sporządzanie protokołów z posiedzenia zarządu  Powiatu;

8)Dokonywanie analiz, sprawozdań i innych materiałów na potrzeby Rady, Zarządu i Starosty;

9)Przekazywanie uchwał Zarządu Powiatu dotyczących spraw finansowych Regionalnej    Izbie Obrachunkowej;

10)Obsługa przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przyjmowanych przez członków Zarządu;

11)Wykonywanie innych zadań zgodnych z właściwością rzeczową biura.

3.Protokołowanie narad i spotkań organizowanych przez Starostę;

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 26-10-2021, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.