Referat Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Referat Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Ryszard Alberski
Jan Rak
pokój nr 206, tel. 17 22 28 925, fax. 17 22 28 914

 

Do zakresu rzeczowego Referatu Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego należy:

W zakresie ogólnym:

1) opracowywanie i wysyłanie do właściwych podmiotów zbiorczych meldunków i raportów o sytuacji w powiecie z uwzględnieniem prognozowanych zagrożeń oraz innych informacji dotyczących realizacji zadań przez Referat;

2) koordynacja i współpraca z komórkami organizacyjnymi starostwa i innymi podmiotami w zakresie planowania zadań do realizacji w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym opracowywania i przekazywania ostrzeżeń, komunikatów i informacji, dla środków masowego przekazu;

3) organizowanie szkoleń dla pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu odpowiedzialności referatu.

 

W zakresie bezpieczeństwa:

1) realizowanie zadań wynikających z funkcji zwierzchnictwa Starosty nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz dotyczących podejmowania działań przewidzianych ustawami w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

2) przygotowywanie i prowadzenie zadań wynikających z pełnionej przez Starostę funkcji Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w tym w szczególności występowanie do Policji oraz innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także do powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli o przedłożenie dokumentów i informacji o ich pracy;

3) współdziałanie z kierownikami powiatowych służb, inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych w sprawach dotyczących poprawy bezpieczeństwa obywateli  i porządku publicznego;

4) prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu.


W zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych:

1) prowadzenie obsługi merytorycznej, organizacyjnej i technicznej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

2) opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja procedur działania reagowania i zarządzania kryzysowego, planu zarządzania kryzysowego oraz banku informacji niezbędnych do podejmowania działań w przypadku powstania zagrożenia którego skutki mogą zagrażać zdrowiu i życiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach;

3) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego administracji rządowej; samorządowej oraz administracji zespolonej, służb i inspekcji;

4) organizacja całodobowej służby dyżurnej Starosty;

5) współdziałanie z gminami z terenu powiatu w opracowywaniu dokumentacji organizacyjno-planistycznej do przeprowadzenia ewakuacji ludności i mienia w sytuacji zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń;

6) integrowanie istniejących systemów monitorowania zagrożeń w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego;

7) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności;

8) organizowanie łączności dla potrzeb Starosty w sytuacjach kryzysowych, w szczególności z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego oraz centrami administracji zespolonej i podległymi służbami;

9) opracowywanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny,;

10) opracowywanie i aktualizacja planu Akcji Kurierskiej, planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa, i dokumentacji Stałego Dyżuru Starosty;

11) wykonywanie zadań na rzecz sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych (punkt kontaktowy HNS);

12) organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.


W zakresie ochrony przed powodzią:

1) inicjowanie, opiniowanie oraz uzgadnianie programów i przedsięwzięć związanych z ochroną powiatu ropczycko-sędziszowskiego przed powodzią;

2) przygotowywanie wniosków o wykonanie pilnych prac w razie prognozowanego zagrożenia powodziowego  do podmiotów odpowiedzialnych za przeznaczanie środków finansowych na ochronę przeciwpowodziową;

3) ocena prognozy stopnia ryzyka i diagnozowanie rozwoju sytuacji oraz wypracowanie propozycji decyzji dla Starosty o ogłoszeniu i odwołaniu pogotowia
i alarmu przeciwpowodziowego;

4) organizacja powiatowego magazynu przeciwpowodziowego;

5) opracowywanie i bieżąca aktualizacja Planu Operacyjnego ochrony przed powodzią powiatu ropczycko-sędziszowskiego.


W zakresie obrony cywilnej:

1) wykonywanie zadań z zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu;

2) opracowywanie Powiatowego Planu Obrony Cywilnej oraz jego bieżąca aktualizacja;

3) kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie Powiatu;

4) nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności w jednostkach samorządu terytorialnego;

5) nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej jednostek samorządu terytorialnego;

6) nadzór i koordynacja ćwiczeń w tym ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej;

7) przygotowanie Starostwa i jednostek organizacyjnych do funkcjonowania w okresie podnoszenia gotowości obronnej Państwa;

8) prowadzenie magazynu OC Powiatu oraz nadzór nad gminnymi magazynami OC.

 

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 04-07-2017, autor: Wydział WOiP

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.