Referat Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Referat Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Ryszard Alberski
Jan Rak
pokój nr 206, tel. 17 22 28 925, fax. 17 22 28 914

 

§29.Do zakresu rzeczowego Referatu Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego należy:

1.W zakresie ogólnym.

1)Opracowywanie i wysyłanie do właściwych podmiotów zbiorczych meldunków i raportów o sytuacji w powiecie z uwzględnieniem prognozowanych zagrożeń oraz innych informacji dotyczących realizacji zadań przez Referat;

2)Koordynacja i współpraca z komórkami organizacyjnymi starostwa i innymi podmiotamiw zakresie planowania zadań do realizacji w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym opracowywania i przekazywania ostrzeżeń, komunikatów i informacji, dla środków masowego przekazu;

3)Organizowanie szkoleń dla pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu odpowiedzialności referatu.

2.W zakresie bezpieczeństwa.

1)Realizowanie zadań wynikających z funkcji zwierzchnictwa Starosty nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz dotyczących podejmowania działań przewidzianych ustawami w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

2)Przygotowywanie i prowadzenie zadań wynikających z pełnionej przez Starostę funkcji Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w tym w szczególności występowanie do Policji oraz innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także do powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli o przedłożenie dokumentów i informacji o ich pracy;

3)Współdziałanie z kierownikami powiatowych służb, inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych w sprawach dotyczących poprawy bezpieczeństwa obywateli 
i porządku publicznego;

4)Prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu.

3.W zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.

1)Prowadzenie obsługi merytorycznej, organizacyjnej i technicznej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

2)Opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja procedur działania reagowania
i zarządzania kryzysowego, planu zarządzania kryzysowego oraz banku informacji niezbędnych do podejmowania działań w przypadku powstania zagrożenia którego skutki mogą zagrażać zdrowiu i życiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach;

3)Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego administracji rządowej; samorządowej oraz administracji zespolonej, służb i inspekcji;

4)Organizacja całodobowej służby dyżurnej Starosty;

5)Współdziałanie z gminami z terenu powiatu w opracowywaniu dokumentacji organizacyjno-planistycznej do przeprowadzenia ewakuacji ludności i mienia
w sytuacji zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń;

6)Integrowanie istniejących systemów monitorowania zagrożeń w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego;

7)Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności;

8)Organizowanie łączności dla potrzeb Starosty w sytuacjach kryzysowych, w szczególności z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego oraz centrami administracji zespolonej i podległymi służbami;

9)Opracowywanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny,;

10)Opracowywanie i aktualizacja planu Akcji Kurierskiej, planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa, i dokumentacji Stałego Dyżuru Starosty;

11)Wykonywanie zadań na rzecz sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych (punkt kontaktowy HNS);

12)Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.


4.W zakresie ochrony przed powodzią.

1)Inicjowanie, opiniowanie oraz uzgadnianie programów i przedsięwzięć związanych z ochroną powiatu ropczycko-sędziszowskiego przed powodzią;

2)Przygotowywanie wniosków o wykonanie pilnych prac w razie prognozowanego zagrożenia powodziowego  do podmiotów odpowiedzialnych za przeznaczanie środków finansowych na ochronę przeciwpowodziową;

3)Ocena prognozy stopnia ryzyka i diagnozowanie rozwoju sytuacji oraz wypracowanie propozycji decyzji dla Starosty o ogłoszeniu i odwołaniu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;

4)Organizacja powiatowego magazynu przeciwpowodziowego;

5)Opracowywanie i bieżąca aktualizacja Planu Operacyjnego ochrony przed powodzią powiatu ropczycko-sędziszowskiego.


5.W zakresie obrony cywilnej.

1)Wykonywanie zadań z zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu;
2)Opracowywanie Powiatowego Planu Obrony Cywilnej oraz jego bieżąca aktualizacja;
3)Kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie Powiatu;
4)Nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności
w jednostkach samorządu terytorialnego;
5)Nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej jednostek samorządu terytorialnego;
6)Nadzór i koordynacja ćwiczeń w tym ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej;
7)Przygotowanie Starostwa i jednostek organizacyjnych do funkcjonowania w okresie podnoszenia gotowości obronnej Państwa;
8)Prowadzenie magazynu OC Powiatu oraz nadzór nad gminnymi magazynami OC.

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 01-07-2020, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.