Referat Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych

Referat Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych

Pracownicy Referatu:

Maria Rak
Paulina Książek
pokój 310, tel. 17 784 25 13

 

Do zakresu rzeczowego Referatu Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych należy:

1) Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadawaniem statutu oraz sprawowaniem nadzoru;

2) Określanie przeznaczenia i standardu aparatury i sprzętu medycznego oraz wnioskowanie do zarządu powiatu o wyrażanie zgody na dokonanie zakupu lub przyjęcia darowizny takiego sprzętu przez zakład opieki zdrowotnej;

3) Organizacja konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej oraz zastępcy kierownika zakładu w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem oraz nawiązywanie stosunku pracy z osobą wybraną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej jeżeli w wyniku postępowania dwóch kolejnych konkursów kandydat nie został wybrany z przyczyn określonych w ustawie;

4) Przygotowywanie projektu uchwały o tworzeniu Rady Społecznej;

5) Przygotowywanie projektów zarządzeń lub uchwał o zmianie formy gospodarki finansowej samodzielnego zakładu lub o jego likwidacji;

6) Przygotowywanie projektów umów zawieranych z rektorem państwowej uczelni medycznej na udostępnianie oddziału szpitalnego (klinicznego), który może udzielać świadczeń zdrowotnych o regionalnym obszarze działania;

7) Wykonywanie zadań związanych z przewlekłym leczeniem chorych na gruźlicę;

8) Realizacja zadań związanych z zapewnieniem kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej oraz ochrony zdrowia psychicznego;

9) Prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji;

10) Przygotowywanie projektów decyzji o powołaniu osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii;

11) Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych;

12) Realizacja ustawowych zadań z zakresu ratownictwa medycznego;

13) Analiza aktualnej sytuacji prawnej i społecznej w aspekcie ochrony zdrowia na terenie powiatu;

14) Dokonywanie kontroli i oceny działalności SPZOZ w zakresie:

-realizacji zadań statutowych,

-prawidłowości gospodarowania mieniem,

-gospodarki finansowej.

15) Monitorowanie bieżącej działalności ZOZ;

16) Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego w zakresie ochrony zdrowia;

17) Prowadzenie spraw wynikających ze sprawowania nadzoru nad działalnością fundacji z zakresu ochrony zdrowia;

18) Współpraca z Wydziałem Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych w zakresie inwestycji realizowanych z zakresu ochrony zdrowia;

19) Współpraca i Izbą Aptekarską, samorządami gminnymi i Inspekcją Farmaceutyczną w zakresie ustalania rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych i dyżurów całodobowych na terenie Powiatu;

20) organizowanie na obszarze Powiatu zakładów lecznictwa odwykowego i innych niż Wojewódzkie;

21) powołanie osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn;

22) przygotowywanie i opiniowanie materiałów dla Zarządu oraz Komisji Rady do oceny działalności publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

23) prowadzenie spraw i działań koordynacyjnych dotyczących promocji i profilaktyki Zdrowotnej;

24) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

25) przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych;

26) Organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej lub najbliższego szpitala mającego prosektorium celem ustalenia przyczyny zgonu;

27) Przygotowanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok, szczątków i prochów z obcego państwa;

28) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie Powiatu.

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 04-07-2017, autor: Wydział WOiP

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.