Referat Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych

Referat Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych

Pracownicy Referatu:

Maria Rak
pokój 323, tel. 17 784 25 13

 

§28.Do zakresu rzeczowego Referatu Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych należy:

1)Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadawaniem statutu oraz sprawowaniem nadzoru;

2)Określanie przeznaczenia i standardu aparatury i sprzętu medycznego oraz wnioskowanie do zarządu powiatu o wyrażanie zgody na dokonanie zakupu lub przyjęcia darowizny takiego sprzętu przez zakład opieki zdrowotnej;

3)Przygotowywanie projektu uchwały o tworzeniu Rady Społecznej;

4)Przygotowywanie projektów zarządzeń lub uchwał o zmianie formy gospodarki finansowej samodzielnego zakładu lub o jego likwidacji;

5)Przygotowywanie projektów umów zawieranych z rektorem państwowej uczelni medycznej na udostępnianie oddziału szpitalnego (klinicznego), który może udzielać świadczeń zdrowotnych o regionalnym obszarze działania;

6)Wykonywanie zadań związanych z przewlekłym leczeniem chorych na gruźlicę;

7)Realizacja zadań związanych z zapewnieniem kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej oraz ochrony zdrowia psychicznego;

8)Prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji;

9)Przygotowywanie projektów decyzji o powołaniu osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii;

10)Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych;

11)Realizacja ustawowych zadań z zakresu ratownictwa medycznego;

12)Analiza aktualnej sytuacji prawnej i społecznej w aspekcie ochrony zdrowia na terenie powiatu;

13)Dokonywanie kontroli i oceny działalności SPZOZ w zakresie:

-realizacji zadań statutowych,

-prawidłowości gospodarowania mieniem,

-gospodarki finansowej;

14)Monitorowanie bieżącej działalności ZOZ;

15)Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego w zakresie ochrony zdrowia;

16)Prowadzenie spraw wynikających ze sprawowania nadzoru nad działalnością fundacji z zakresu ochrony zdrowia;

17)Współpraca z Wydziałem Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych w zakresie inwestycji realizowanych z zakresu ochrony zdrowia;

18)Współpraca i Izbą Aptekarską, samorządami gminnymi i Inspekcją Farmaceutyczną  w zakresie ustalania rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych i dyżurów całodobowych na terenie Powiatu;

19)Organizowanie na obszarze Powiatu zakładów lecznictwa odwykowego i innych niż Wojewódzkie;

20)Powołanie osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn;

21)przygotowywanie i opiniowanie materiałów dla Zarządu oraz Komisji Rady do oceny działalności publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

22)prowadzenie spraw i działań koordynacyjnych dotyczących promocji i profilaktyki

Zdrowotnej;

23)Opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

24)Przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych;

25)Organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej lub najbliższego szpitala mającego prosektorium celem ustalenia przyczyny zgonu;

26)Przygotowanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok, szczątków i prochów z obcego państwa;

27)Inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie Powiatu;

28)Realizowanie zadań z zakresu opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych;

29)Realizowanie zadań wynikających z ustawy  z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (Dz.U.  z 2018 r., 1272 z późn. zm.);

30)Realizacja procedur w zakresie dokonywania wypłaty świadczenia pieniężnego
w okresach miesięcznych w drodze decyzji wojewody podkarpackiego przyznającej świadczenie uprawnionym osobom.

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 01-07-2020, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.