Wydział Organizacyjny i Promocji

Wydział Organizacyjny i Promocji

Dariusz Kaznecki - Dyrektor Wydziału
pok. 317, tel. 17 2228 767

Pracownicy Wydziału:

Jerzy Baran
Jan Kot

centrala, tel. 17 22 18 306

Anna Kulig
Anna Gródecka
Biuro podawcze, pokój 102, tel. 17 22 28 915

Jacek Żuczek
Rafał Oleś

pokój 212, tel. 17 22 28971

Barbara Reguła

Weronika Dyło
pokój 211, tel. 17 22 28 930

Monika Knurek
Elżbieta Jasek
Agata Idzik
pokój 302, tel. 17 22 28 903

 

Do zakresu rzeczowego Wydziału Organizacyjnego i Promocji należy:

W zakresie organizacji:

1) Prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty;

2) Prowadzenie kancelarii Starostwa;

3) Realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Starosty, a zwłaszcza organizowanie jego kontaktów i narad z organami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami politycznymi, społecznymi, itp.;

4) Prowadzenie obsługi narad organizowanych przez Starostę;

5) Organizacja na terenie Powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu wojennego;

6) Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego;

7) Prowadzenie spraw wynikających ze sprawowania nadzoru nad działalnością fundacji;

8) Wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń oraz wykonywanie czynności urzędowych niezbędnych do podjęcia działalności przez stowarzyszenie zwykłe.

9) Prowadzenie zbioru dokumentów związanych z przynależnością Powiatu do związków;

10) Prowadzenie biblioteki  Starostwa;

11) Prenumerata i rozdzielnictwo wydawnictw urzędowych i prasy;

12) Administrowanie strukturą podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa;

13) Prowadzenie archiwum Starostwa.

14) Redagowanie strony www.spropczyce.pl

 

W zakresie promocji:

1) Promowanie potencjału społecznego, gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu poprzez inicjowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań i innych form prezentacji historii, kultury i dorobku materialnego;

2) Bieżąca współpraca z mediami i monitoring publikacji prasowych dotyczących powiatu, organizowanie obsługi medialnej ważnych przedsięwzięć powiatowych o charakterze gospodarczym, kulturalnym, sportowym;

3) Organizowanie konferencji prasowych i spotkań środowiskowych z władzami Powiatu;

4) Współpraca z telewizją miejską;

5) Archiwizacja publikacji na temat Powiatu;

6) Analizowanie wszelkich publikacji, w tym prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych – związanych ze sferą promocji oraz archiwizowanie tych publikacji;

7) Opracowywanie i rozpowszechnianie w gminach Powiatu różnorodnych materiałów informacyjnych i publikacji, w tym o Unii Europejskiej;

8) Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań dla różnorodnych grup społecznych o tematyce dotyczącej Unii Europejskiej o promocji Powiatu w krajach Unii Europejskiej;

9) Przygotowywanie udziału Powiatu w targach i innych przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym;

10) Opracowywanie koncepcji turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania Powiatu oraz wykreowanie produktu turystycznego;

11) Inicjowanie, organizowanie i koordynowanie procesów adaptacyjnych i integracyjnych Powiatu ze strukturami Unii Europejskiej;

12) Współdziałanie w Wydziałem Edukacji i Sportu w zakresie włączenia elementów promocyjnych Powiatu do imprez artystycznych, kulturalnych i sportowych przygotowywanych przez wydział.

13) Współpraca w samorządem województwa i samorządami gminnymi w Powiecie oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie dotyczącym promocji Powiatu;

14) Podejmowanie i prowadzenie działań w zakresie wspierania rozwoju małej przedsiębiorczości na obszarze Powiatu, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i lokalnymi stowarzyszeniami gospodarczymi w działaniach z zakresu partnerstwa lokalnego, współorganizowanie warsztatów lokalnego ożywienia gospodarczego;

 

W zakresie spraw organizacyjno-gospodarczych:

1) Administrowanie budynkami Starostwa;

2) Załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi  i tablicami;

3) Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych i sanitarnych w budynku Starostwa;

4) Zaopatrzenie w meble i sprzęt biurowy;

5) Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa;

6) Prowadzenie i koordynacja spraw z zakresu ubezpieczeń mienia i nieruchomości Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych;

7) Prowadzenie i koordynacja spraw z zakresu dostaw energii dla starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych.

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 19-11-2018, autor: Wydział WOiP

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.