Wydział Edukacji Kultury i Sportu

Wydział Edukacji Kultury i Sportu

Marta Różańska - Dyrektor Wydziału
pokój 320, tel. 17 22 28 908

 

Pracownicy Wydziału:


Adrian Nieckarz
Sylwia Borowska
pokój 318, tel/fax. 17 784 25 12

Anna Kicińska
Agata Hostyńska
pokój 319, tel. 17 22 28 907

 

§25.Do zakresu rzeczowego Wydziału Edukacji Kultury i Sportu należy:

1.W zakresie edukacji.

1)Realizowanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, likwidowaniem i przekształcaniem publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadpodstawowych, przedszkoli specjalnych, placówek oświatowo wychowawczych, w tym: placówek kształcenia praktycznego,  poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, internatów i burs.

2)Realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół i placówek, których prowadzenie nie należy do zadań własnych powiatu, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

3)Zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach oświatowych powiatu;

4)Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom zamieszkującym na terenie powiatu, mającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i na wniosek rodziców;

5)Przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu, prowadzonych przez inne organy prowadzące;

6)Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;

7)Prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki;

8)Prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki lub rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;

9)Opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego;

10)Przygotowywanie propozycji składu rady oświatowej, działającej przy Radzie Powiatu;

11)Przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;

12)Opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły - prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną;

13)Określenie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych;

14)Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

15)Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem /i cofaniem/ szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;

16)Przygotowywanie propozycji przydzielenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym;

17)Przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego;

18)Przygotowywanie skierowań dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego na podstawie wydanych orzeczeń przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną;

19)Współpraca z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie w zakresie zadań statutowych placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującym podziałem kompetencji między organem prowadzącym a organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi;

20)Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, w tym:
a)przygotowywanie i organizowanie prac komisji konkursowych, powoływanych
w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki,
b)przygotowywanie wniosków o powołanie lub odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły/placówki;
c)przygotowywanie wniosków dotyczących dodatku funkcyjnego lub motywacyjnego dla dyrektora szkoły/placówki;
d)przygotowywanie projektów oceny cząstkowej pracy dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez powiat ropczycko-sędziszowski;

21)Realizowanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli;

22)Podejmowanie czynności związanych z prowadzeniem baz danych oświatowych oraz przetwarzaniem i przekazywaniem zbiorów danych z tych zbiorów;

23)Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Metodycznym, z placówkami kulturalno-oświatowymi, Nauczycielskimi Związkami Zawodowymi, organizacjami społecznymi, sportowymi i kościelnymi oraz z jednostkami samorządu terytorialnego;

24)Współpraca z Centralnym Systemem Kierowania Nieletnich w Warszawie w zakresie kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii;

25)Realizacja zadań związanych z obsługą programów stypendialnych realizowanych przez Powiat;

26)Opracowywanie i realizacja lokalnych programów wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.

27)Administrowanie systemem informacji oświatowej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego oraz weryfikacja danych przekazywanych do SIO przez jednostki podległe.

28)Sporządzanie sprawozdań w zakresie oświaty.


2.W zakresie kultury.

1)Umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów;

2)Przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku;

3)Zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym;

4)Przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia;

5)Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury;

6)Podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;

7)Załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury;

8)Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywanie muzealiów;

9)Załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych;

10)Realizowanie zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej;

11)Ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji;

12)Prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno-prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury;

13)Przyjmowanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych;

14)Prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej;

15)Współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych.

3.W zakresie sportu.

1)Tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej;

2)Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;

3)Prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;

4)Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:

a)popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,

b)organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,

c)szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,

d)tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 01-07-2020, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.