Wydział Edukacji Kultury i Sportu

Wydział Edukacji Kultury i Sportu

 

Pracownicy Wydziału:


Adrian Nieckarz
Katarzyna Pasela
pokój 319, tel/fax. 17 784 25 12

Marta Różańska
Anna Kicińska

pokój 320, tel. 17 22 28 907

 

Do zakresu rzeczowego Wydziału Edukacji Kultury i Sportu należy:

W zakresie edukacji:

1) Realizowanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, likwidowaniem i przekształcaniem publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek wymienionych w art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym;

2) Realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół i placówek, których prowadzenie nie należy do zadań własnych powiatu, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

3) Zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach;

4) Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom zamieszkującym na terenie powiatu, mającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i na wniosek rodziców;

5) Przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu, prowadzonych przez inne organy prowadzące;

6) Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;

7) Powoływanie i udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki;

8) Prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki;

9) Prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki lub rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;

10) Opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego;

11) Przygotowywanie propozycji składu rady oświatowej, działającej przy Radzie Powiatu;

12) Przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;

13) Opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły - prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną;

14) Określenie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych;

15) Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

16) Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem /i cofaniem/ szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;

17) Przygotowywanie propozycji przydzielenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym;

18) Przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego;

19) Przygotowywanie skierowań dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego na podstawie wydanych orzeczeń przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną;

20) Współpraca z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie w zakresie zadań statutowych placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującym podziałem kompetencji między organem prowadzącym a organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi;

21) Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, w tym:
a) przygotowywanie i organizowanie prac komisji konkursowych, powoływanych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki,
b) przygotowywanie wniosków o powołanie lub odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły;
c) przygotowywanie wniosków dotyczących dodatku funkcyjnego lub motywacyjnego,
d) przygotowywanie projektów oceny pracy dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez powiat ropczycko-sędziszowski.

22) Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

23) Podejmowanie czynności związanych z prowadzeniem baz danych oświatowych oraz przetwarzaniem i przekazywaniem zbiorów danych z tych zbiorów;

24) Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Metodycznym, z placówkami kulturalno-oświatowymi, Nauczycielskimi Związkami Zawodowymi, organizacjami społecznymi, sportowymi i kościelnymi oraz z jednostkami samorządu terytorialnego;

25) Współpraca z Centralnym Systemem Kierowania Nieletnich w Warszawie w zakresie kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii;

26) Realizacja zadań związanych z obsługą programów stypendialnych realizowanych przez Powiat;

27) Sporządzanie sprawozdań w zakresie oświaty – System Informacji Oświatowej (SIO).

 

W zakresie kultury:

1) Umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów;

2) Przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku;

3) Zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym;

4) Przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia;

5) Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury;

6) Podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego;

7) Załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury;

8) Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywanie muzealiów;

9) Załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych;

10) Realizowanie zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej;

11) Ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji;

12) Prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno-prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury;

13) Przyjmowanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych;

14) Prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej;

15) Współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych.

 

W zakresie sportu:

1) Tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej;

2) Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;

3) Prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;

4) Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:

a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
c) szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych;
d) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 31-07-2018

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.