Wydział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych

Wydział Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych

Tomasz Totoń – Dyrektor Wydziału
pokój nr 226, tel: 17 22-28-902

 

Pracownicy Wydziału:

Dariusz Chmiel
pokój nr 225, tel: 17 22-18-153

Marek Szaroma
pokój nr 225, tel: 17 22-28-966

Andrzej Kieruczenko
pokój nr 225, tel: 17 22-28-942

Paweł Gajda
pokój nr 225, tel: 17 22-28-942

 

§24.Do zakresu rzeczowego Wydziału Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych należy:

1.W zakresie inwestycji i remontów.

1)Koordynowanie działań w zakresie kompleksowego przygotowania procesu inwestycyjnego, a w szczególności:

a)zabezpieczenie dokumentacji terenowo-prawnej i projektowo-kosztorysowej,

b)organizowanie zamówień publicznych na wykonawstwo inwestycji,

c)zabezpieczenie nadzoru inwestycyjnego;

2)Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa, projektantami, wykonawcami  w zakresie przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji;

3)Rozliczanie zadań inwestycyjnych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;

4)Kontrolowanie realizacji inwestycji oraz przedstawianie wniosków w sprawie eliminowania niekorzystnych zjawisk w tym zakresie;

5)Prowadzenie inwestycji, remontów w obrębie nieruchomości Starostwa Powiatowego oraz w części wspólnej budynku;

6)Sporządzanie analiz, informacji i opracowań dotyczących działalności inwestycyjnej i remontowej Powiatu;

7)Nadzór nad realizacją inwestycji prowadzonych przez Powiat w oparciu o zatwierdzony corocznie plan nakładów finansowych na inwestycje;

8)Przygotowywanie projektów i wniosków o dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych w zakresie inwestycji i remontów.

9)Nadzór nad realizacją umów o zastępstwo inwestycyjne i przygotowywanie propozycji ich zmian lub rozwiązania;

10)Przygotowywanie okresowych informacji i analiz dla Starosty, Zarządu i Rady o postępie prac w realizacji inwestycji;

11)Udział w postępowaniach dot. udzielania zamówień na realizację inwestycji.

 

2.W zakresie Zamówień Publicznych.

1)Koordynowanie, doradztwo i pomoc komórkom organizacyjnym Starostwa (z wyłączeniem Wydziału Dróg Powiatowych) w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, w tym w szczególności:

a)doradztwo i pomoc w zakresie właściwego i zgodnego z ustawą opisu przedmiotu zamówienia,

b)doradztwo i pomoc w zakresie prawidłowego i zgodnego z ustawą szacowania wartości zamówienia,

c)akceptacja wyboru przez komórkę organizacyjną trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

d)doradztwo i pomoc w zakresie doboru kryteriów oceny ofert,

e)opracowywanie w uzgodnieniu z komórkami organizacyjnymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

f)doradztwo i pomoc komórkom organizacyjnym w opracowywaniu projektu umowy w zakresie jej zgodności z ustawą Pzp,

g)przygotowanie i zamieszczanie wymaganych przepisami prawa ogłoszeń, dokumentacji i specyfikacji przetargowych do publikacji na stronie internetowej Starostwa, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Biuletynie Zamówień Publicznych, tablicy ogłoszeń Starostwa, a także zawiadamianie o wszczęciu postępowania Prezesa UZP w zależności od przepisów określonych w ustawie Pzp,

h)przygotowywanie ewentualnych wyjaśnień lub modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także przygotowywanie i publikacja ewentualnych ogłoszeń o zmianie ogłoszenia,

i)udział w pracach Komisji Przetargowych w charakterze Sekretarza Komisji lub Przewodniczącego Komisji,

j)sporządzanie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz prowadzenie i przechowywanie do czasu zakończenia postępowania dokumentacji związanych z realizacją postępowania,

k)przygotowywanie wezwań do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, zawiadomień o poprawieniu omyłek, wezwań do złożenia wyjaśnień, ogłoszenia i zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz innej korespondencji z wykonawcami na etapie badania i oceny ofert przez Komisję Przetargową,

l)opracowywanie i publikacja ogłoszeń o udzieleniu zamówienia,

ł)przygotowywanie wniosków do Wydziału Finansowego w sprawie zwrotu wadium,

m)prowadzenie w uzgodnieniu z Radcą Prawnym spraw związanych z ewentualnymi odwołaniami Wykonawców od rozstrzygnięcia postępowania,

n)współpraca z komórkami organizacyjnymi w realizacji umów w zakresie ich zgodności     z ustawą Pzp,

o)opiniowanie ewentualnych aneksów do umowy pod względem ich zgodności z ustawą Pzp;

2)Prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych udzielanych w jednostce;

3)Opracowywanie regulaminu dotyczącego zasad udzielania zamówień publicznych w jednostce do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu oraz wnioskowanie ewentualnych zmian;

4)Opracowywanie regulaminu dotyczącego zasad udzielania zamówień publicznych w jednostce, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp, przedkładanie go do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu oraz wnioskowanie ewentualnych zmian;

5)Sprawdzanie wszystkich umów Powiatu pod względem ich zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp;

6)Opracowywanie zbiorczego planu zamówień publicznych jednostki.

3.W zakresie rozwoju Powiatu.

1)Prowadzenie banku informacji ofert gospodarczych dla potrzeb Powiatu;

2)Opracowywanie analiz w oparciu o materiały statystyczne i zbiorcze opracowania, dotyczące infrastruktury społeczno-gospodarczej Powiatu;

3)Opracowywanie materiałów, informacji i analiz w zakresie kompleksowego programowania, monitorowania i aktualizacji strategii, programów i planów dotyczących rozwoju powiatu;

4)Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z opracowywaniem strategii i programów rozwojowych powiatu oraz przygotowywanie kompleksowych materiałów
w tym zakresie.

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 01-03-2019, autor: Dariusz Chmiel

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.