Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Dyrektor Wydziału:

Tomasz Totoń
pokój nr 226, tel: 17 22-28-902

e-mail: ttoton@spropczyce.pl

Pracownicy Wydziału:

Dariusz Chmiel
pokój nr 225, tel: 17 22-18-153

e-mail: dchmiel@spropczyce.pl

Andrzej Kieruczenko
pokój nr 225, tel: 17 22-28-942

e-mail: akieruczenko@spropczyce.pl

Paweł Gajda
pokój nr 225, tel: 17 22-28-942

e-mail: pgajda@spropczyce.pl

 

Do zakresu rzeczowego Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych należy:

1. W zakresie inwestycji i remontów.

1) Koordynowanie działań w zakresie kompleksowego przygotowania procesu inwestycyjnego, a w szczególności:

a) zabezpieczenie dokumentacji terenowo-prawnej i projektowo-kosztorysowej,

b) organizowanie zamówień publicznych na wykonawstwo inwestycji,

c) zabezpieczenie nadzoru inwestycyjnego;

2) Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa, projektantami, wykonawcami  w zakresie przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji;

3) Rozliczanie zadań inwestycyjnych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;

4) Kontrolowanie realizacji inwestycji oraz przedstawianie wniosków w sprawie eliminowania niekorzystnych zjawisk w tym zakresie;

5) Prowadzenie inwestycji, remontów w obrębie nieruchomości Starostwa Powiatowego oraz w części wspólnej budynku;

6) Sporządzanie analiz, informacji i opracowań dotyczących działalności inwestycyjnej i remontowej Powiatu;

7) Nadzór nad realizacją inwestycji prowadzonych przez Powiat w oparciu o zatwierdzony corocznie plan nakładów finansowych na inwestycje;

8) Przygotowywanie projektów i wniosków o dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych w zakresie inwestycji i remontów.

9) Nadzór nad realizacją umów o zastępstwo inwestycyjne i przygotowywanie propozycji ich zmian lub rozwiązania;

10) Przygotowywanie okresowych informacji i analiz dla Starosty, Zarządu i Rady o postępie prac w realizacji inwestycji;

11) Udział w postępowaniach dot. udzielania zamówień na realizację inwestycji.

 

2. W zakresie Zamówień Publicznych.

1) Koordynowanie, doradztwo i pomoc komórkom organizacyjnym Starostwa (z wyłączeniem Wydziału Dróg Powiatowych) w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, w tym w szczególności:

a) doradztwo i pomoc w zakresie właściwego i zgodnego z ustawą opisu przedmiotu zamówienia,

b) doradztwo i pomoc w zakresie prawidłowego i zgodnego z ustawą szacowania wartości zamówienia,

c) akceptacja wyboru przez komórkę organizacyjną trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

d) doradztwo i pomoc w zakresie doboru kryteriów oceny ofert,

e) opracowywanie w uzgodnieniu z komórkami organizacyjnymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

f) doradztwo i pomoc komórkom organizacyjnym w opracowywaniu projektu umowy w zakresie jej zgodności z ustawą Pzp,

g) przygotowanie i zamieszczanie wymaganych przepisami prawa ogłoszeń, dokumentacji i specyfikacji przetargowych do publikacji na stronie internetowej Starostwa, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Biuletynie Zamówień Publicznych, tablicy ogłoszeń Starostwa, a także zawiadamianie o wszczęciu postępowania Prezesa UZP w zależności od przepisów określonych w ustawie Pzp,

h) przygotowywanie ewentualnych wyjaśnień lub modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także przygotowywanie i publikacja ewentualnych ogłoszeń o zmianie ogłoszenia,

i) udział w pracach Komisji Przetargowych w charakterze Sekretarza Komisji lub Przewodniczącego Komisji,

j) sporządzanie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz prowadzenie i przechowywanie do czasu zakończenia postępowania dokumentacji związanych z realizacją postępowania,

k) przygotowywanie wezwań do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, zawiadomień o poprawieniu omyłek, wezwań do złożenia wyjaśnień, ogłoszenia i zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz innej korespondencji z wykonawcami na etapie badania i oceny ofert przez Komisję Przetargową,

l) opracowywanie i publikacja ogłoszeń o udzieleniu zamówienia,

ł) przygotowywanie wniosków do Wydziału Finansowego w sprawie zwrotu wadium,

m) prowadzenie w uzgodnieniu z Radcą Prawnym spraw związanych z ewentualnymi odwołaniami Wykonawców od rozstrzygnięcia postępowania,

n )współpraca z komórkami organizacyjnymi w realizacji umów w zakresie ich zgodności z ustawą Pzp,

o) opiniowanie ewentualnych aneksów do umowy pod względem ich zgodności z ustawą Pzp;

2) Prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych udzielanych w jednostce;

3) Opracowywanie regulaminu dotyczącego zasad udzielania zamówień publicznych w jednostce do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu oraz wnioskowanie ewentualnych zmian;

4) Opracowywanie regulaminu dotyczącego zasad udzielania zamówień publicznych w jednostce, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp, przedkładanie go do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu oraz wnioskowanie ewentualnych zmian;

5) Sprawdzanie wszystkich umów Powiatu pod względem ich zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp;

6) Opracowywanie zbiorczego planu zamówień publicznych jednostki.

3. W zakresie rozwoju Powiatu.

1) Prowadzenie banku informacji ofert gospodarczych dla potrzeb Powiatu;

2) Opracowywanie analiz w oparciu o materiały statystyczne i zbiorcze opracowania, dotyczące infrastruktury społeczno-gospodarczej Powiatu;

3) Opracowywanie materiałów, informacji i analiz w zakresie kompleksowego programowania, monitorowania i aktualizacji strategii, programów i planów dotyczących rozwoju powiatu;

4) Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z opracowywaniem strategii i programów rozwojowych powiatu oraz przygotowywanie kompleksowych materiałów
w tym zakresie.

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 01-09-2020, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.