Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Aneta Siewierska-Ligęzka - Dyrektor Wydziału
pokój 219, tel. 17 222 89 38

Obsługa stron - sekretariat
pok. 212, tel. 17 222 89 05
Monika Wiktor
Katarzyna Sochacka

Pracownicy Wydziału obsługujący inwestycje na terenie Gminy Ropczyce :
Justyna Juda
Aneta Chodak
Lidia Sąsiadek
pokój 218, tel. 17 222 89 36

Pracownicy Wydziału obsługujący inwestycje na terenie Gminy Sędziszów Małopolski:
Elżbieta Żegleń
Karina Świder
pokój 216, tel. 17 222 89 35

Pracownicy Wydziału obsługujący inwestycje na terenie Gmin: Iwierzyce, Ostrów i Wielopole Skrzyńskie:
Jadwiga Popek
Urszula Dudka
Magdalena Drozd
pokój 217, tel. 17 222 89 37

Godziny otwarcia: Poniedziałek 08:00 - 16:00; Wtorek - Czwartek 07:30 - 15:30; PIĄTEK JEST DNIEM WYŁĄCZONYM Z OBSŁUGI STRON
STRONY SĄ OBSŁUGIWANE OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZINACH PRACY URZĘDU.

Opłaty skarbowe należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Ropczycach na numer konta: 51 9171 0004 0000 8136 2000 0610.

 

§22.Do zakresu rzeczowego Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej należy.

1)Wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie:

a)zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

b)zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych oraz przy wykonywaniu robót budowlanych,

c)zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

d)właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

e)stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

2)Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji;

3)Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;

4)Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów budowlanych i robót budowlanych,w tym robót budowlanych wykonywanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;

5)Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

6)Przyjmowanie zgłoszeń z projektem budowlanym o zamiarze budowy (nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę);

7)Wnoszenie sprzeciwu w sprawie budowy i wykonywania robót budowlanych oraz   nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę;

8)Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia.

9)Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę;

10)Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym;

11)Zatwierdzanie projektu budowlanego;

12)Odmowa udzielenia pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych;

13)Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazywanie do organu wyższego stopnia wprowadzonych do niego danych;

14)Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę i zgłoszeniem, w stosunku do którego organ nie wniósł sprzeciwu, co najmniej przez okres istnienia obiektu;

15)Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;

16)Odmowa zatwierdzania projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki;

17)Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu;

18) Wydawanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, na rzecz innej osoby;   

19)Nakładanie obowiązku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia;

20)Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości;

21)Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;

22)Niezwłoczne przekazywanie organowi nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień, zgłoszeń wynikających z prawa budowlanego, zawiadamianie o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów budowlanych;

23)Niezwłoczne przekazywanie decyzji o pozwoleniu na budowę i kopii zgłoszenia budowy organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;

24)Uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;

25)Uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:

a)linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych;

b)przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu wyprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

26)Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju;

27)Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa;

28)Wydawanie zaświadczeń stwierdzających samodzielność lokali mieszkalnych lub użytkowych;

29)Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego lub lokali mieszkalnych celem uzyskania dodatku mieszkaniowego;

30)Gromadzenie i przechowywanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego;

31)Gromadzenie i przechowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;

32)Współdziałanie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w sprawie opiniowania rozwiązań projektowych przy obiektach zabytkowych i położonych w strefie ochrony konserwatorskiej, oraz wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami;

33)Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych powiatowych i gminnych - w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych;

34)Prowadzenie rejestru decyzji zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów objętych zezwoleniem;

35)Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze odbudowy obiektów liniowych uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, z wyjątkiem linii kolejowych o znaczeniu państwowym określonych na podstawie ustawy o transporcie kolejowym;

36)Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze odbudowy obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku działania żywiołu o kubaturze mniejszej niż 1000 m3 i nie wyższych niż 12 m nad poziomem terenu, z wyjątkiem obiektów gospodarczych i składowych, usytuowanych na działkach siedliskowych;

37)Wydawanie dzienników budowy, montażu i rozbiórki;

38)Zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji odnośnie zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo Budowlane.

39)Opracowywanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego i organów nadrzędnych;

40)Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego;

41)Realizowanie zadań wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 26-10-2021, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.