Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Aneta Siewierska-Ligęzka - Dyrektor Wydziału
pokój 219, tel. (017) 2228938

Obsługa stron - sekretariat
pok. 212, tel. (17) 22 28 905

Pracownicy Wydziału obsługujący inwestycje na terenie Gminy Ropczyce :
Monika Stręk
Paweł Wojton
Dariusz Poręba

pokój 218, tel. (017) 2228936

Pracownicy Wydziału obsługujący inwestycje na terenie Gminy Sędziszów Małopolski:
Karina Świder
Elżbieta Żegleń
Urszula Dudka

Monika Wiktor
pokój 216, tel. (017) 2228935

Pracownicy Wydziału obsługujący inwestycje na terenie Gmin: Iwierzyce, Ostrów i Wielopole Skrzyńskie:
Aneta Chodak
Jadwiga Popek
Magdalena Drozd

pokój 217, tel. (017) 2228937

Godziny otwarcia: Poniedziałek 07:30 - 17:00; Wtorek - Czwartek 07:30 - 15:30; Piątek jest dniem wyłączonym z obsługi stron.

Do zakresu rzeczowego Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej należy:

1) Wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie:

a) zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
b) zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych oraz przy wykonywaniu robót budowlanych,
c) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, odrębnymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
e) stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

2) Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji;

3) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;

4) Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów budowlanych i robót budowlanych, w tym robót budowlanych wykonywanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;

5) Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

6) Wnoszenie sprzeciwu w sprawie budowy i wykonywania robót budowlanych oraz   nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę;

7) Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia oraz żądanie przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub danych dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych;

8) Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę;

9) Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym;

10) Zatwierdzanie projektu budowlanego;

11) Odmowa udzielenia pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych;

12) Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazywanie do organu wyższego stopnia wprowadzonych do niego danych;

13) Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę i zgłoszeniem, w stosunku do którego organ nie wniósł sprzeciwu, co najmniej przez okres istnienia obiektu;

14) Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;

15) Odmowa zatwierdzania projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki;

16) Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu;

17) Wydawanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, na rzecz innej osoby;   

18) Nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia;

19) Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości;

20) Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;

21) Wnoszenie sprzeciwu do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;     

22) Niezwłoczne przekazywanie organowi nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień, zgłoszeń wynikających z prawa budowlanego, zawiadamianie o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów budowlanych;

23) Niezwłoczne przekazywanie organowi podatkowemu wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę;

24) Uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;

25) Uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych;
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu wyprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

26) Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju;

27) Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa;

28) Potwierdzanie - w drodze zaświadczeń - spełnienia wymagań o samodzielności lokali mieszkalnych lub użytkowych dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali;

29) Potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego i lokali mieszkalnych dla celów dodatku mieszkaniowego;

30) Gromadzenie i przechowywanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego;

31) Gromadzenie i przechowywanie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin;

32) Współdziałanie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w sprawie opiniowania rozwiązań projektowych przy obiektach zabytkowych i położonych w strefie ochrony konserwatorskiej, oraz wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami;

33) Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych powiatowych i gminnych - w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych;

34) Prowadzenie rejestru decyzji zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów objętych zezwoleniem;

35) Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze odbudowy obiektów liniowych uszkodzonych
w wyniku działania żywiołu, z wyjątkiem linii kolejowych o znaczeniu państwowym określonych na podstawie ustawy o transporcie kolejowym;

36) Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze odbudowy obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku działania żywiołu o kubaturze mniejszej niż 1000 m3 i nie wyższych niż 12 m nad poziomem terenu, z wyjątkiem obiektów gospodarczych i składowych, usytuowanych na działkach siedliskowych;

37) Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozbiórki obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku działania żywiołu objętych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, obowiązkiem pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia;

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 20-07-2018

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.