Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Alfred Kułak – Dyrektor Wydziału
pok. 215, tel. 17/ 22 28 934

 

Pracownicy Wydziału:

Anna Mich
Alina Słota
pok. 214, tel. 17/ 22 28 933

Marcin Hendzel
Paulina Charchut
Mateusz Kiebała
pok. 213,  tel. 17/ 22 28 932,

 

Do zakresu rzeczowego Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska należy:

W zakresie ochrony środowiska:

1) Sporządzanie projektu powiatowego programu ochrony środowiska;

2) Sporządzanie radzie powiatu projektu raportu z wykonywania powiatowego programu ochrony środowiska;

3) Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach;

4) Identyfikowanie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
5) Opiniowanie programu ochrony środowiska;

6) Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;

7) Przygotowywanie radzie powiatu projektu programu działań dostosowujących poziom hałasu do poziomów dopuszczalnych;

8) Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;

9) Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko;

10) Nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji;

11) Przyjmowanie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko;

12) Nakładanie w drodze decyzji na zarządzającego drogą, linią kolejową obowiązku prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii wprowadzanych do środowiska;

13) Udzielanie pozwolenia: zintegrowanego, na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

14) Dokonywanie  analizy wydanego pozwolenia zintegrowanego;

15) Przeprowadzanie postępowania kompensacyjnego prowadzącego do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza;

16) Zobowiązanie prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;

17) Nakładanie obowiązków na podmiot negatywnie oddziałujący na środowisko;

18) Zobowiązanie podmiotu korzystającego ze środowiska do uiszczania kwoty pieniężnej na rzecz właściwego funduszu ochrony środowiska;

19) Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska;

20) Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie osuwania się mas ziemnych;

21) Wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych instalacji objętej systemem.

 

W zakresie gospodarki odpadami:

1) Wydawanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów;

2) Odmawianie i cofanie zezwoleń;

3) Wzywanie posiadacza odpadów do zaniechania naruszeń w przypadku nie przestrzegania przepisów ustawy lub zezwolenia.

 

W zakresie geologii i górnictwa:

1) Udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni do 2 ha i z wydobyciem rocznym do 20 000 m³;

2) Przenoszenie koncesji, za zgodą przedsiębiorcy na rzecz innego podmiotu;

3) Odmawianie udzielenia koncesji;

4) Cofanie koncesji w razie upadłości przedsiębiorcy;

5) Zezwolenia, w drodze decyzji na zmianę kryteriów bilansowości;

6) Zmienianie koncesji bez odszkodowania;

7) Zobowiązanie w drodze decyzji, do wykonywania obmiaru wyrobisk;

8) Ustalanie w drodze decyzji, opłaty eksploatacyjnej w razie wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków;

9) Wstrzymanie działalności zakładu (koncesji).

 

W zakresie ochrony przyrody:

1) Popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie;

2) Opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego;

3) Wydawanie decyzji na wycinkę drzew na działkach gminnych;

4) Prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych;

5) Przygotowywanie decyzji o nadawaniu osobom fizycznym uprawnień opiekunów przyrody.

 

W zakresie leśnictwa i łowiectwa:

1) Prowadzenie wszelkich prac związanych z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

2) Wykonywanie czynności związanych ze zmianą lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

3) Wykonywanie czynności związanych ze zmianą gruntu rolnego na las, zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

4) Przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących Skarbu Państwa;

5) Zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych do tych planów po ich wykonaniu;

6) Kontrolowanie wykonywania zadań określonych w zatwierdzonych uproszczonych planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

7) Przygotowywanie decyzji nakazujących wykonywanie określonych obowiązków i zadań właścicielowi lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa;

8) Przygotowywanie opinii Starosty nadleśnictwom w zakresie rocznego planu zalesiania gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

9) Prowadzenie innych spraw przypisanych Staroście określonych w ustawie
o lasach;

10) Przygotowywanie zezwoleń, w poszczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny;

11) Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego;

12) Naliczanie czynszu dzierżawnego dla Kół Łowieckich;

13) Przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadku zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej;

14) Prewencja i przeciwdziałanie kłusownictwu.

 

W zakresie gospodarki wodnej, ochrony wód i gospodarki ściekowej:

1) Ustalanie w drodze decyzji linii brzegu dla wód innych niż wody graniczne i śródlądowe drogi wodne;

2) Załatwianie spraw dotyczących wprowadzania, w drodze uchwały Rady Powiatu, powszechnego korzystania z wód;

3) Nakazanie, w drodze decyzji, usunięcia drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz przywrócenia stanu poprzedniego, w przypadku wykonania na wale przeciwpowodziowym lub w jego pobliżu robót lub innych czynności utrudniających ochronę przeciwpowodziową;

4) Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych;

5) Ustanawianie stref ochrony bezpośredniej ujęć wód;

6) Dokonywanie (raz na 4 lata) przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych;

7) Stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego oraz o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody;

8) Wzywanie do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, zwierząt bądź środowisku;

9) Zwracanie uwagi na konieczność podwyższania wysokości składek lub innych świadczeń na rzecz spółki wodnej;

10) Ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń do ponoszenia przez osoby nie będące członkami spółki wodnej;

11) Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;

12) Orzekanie o nieważności uchwał organów spółki oraz wstrzymywanie spółki wodnej;

13) Rozwiązywanie zarządu spółki wodnej, w przypadku naruszenia prawa oraz rozwiązywanie spółki wodnej;

14) Wyznaczanie oraz ustalanie wynagrodzenia likwidatora spółki wodnej;

15) Orzekanie o wygaśnięciu pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi;

16) Współdziałanie z organami administracji samorządowej i rządowej w zakresie gospodarki wodnej, ochrony wód i gospodarki ściekowej;

17) Wprowadzanie postępowania egzekucyjnego w sprawach należących do Wydziału.

 

W zakresie rozwoju wsi i rolnictwa:

1) Realizowanie polityki państwa w zakresie rozwoju wsi i rolnictwa;

2) Promowanie nowoczesnych form produkcji rolnej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego;

3) Załatwienie spraw w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich;

4) Współdziałanie z właściwym organem Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

5) Załatwianie spraw w zakresie ochrony roślin uprawnych;

6) Monitorowanie programów z zakresu rolnictwa w celu umożliwienia bardziej efektywnego wdrażania rozwiązań służących rozwoju rolnictwa, a zwłaszcza ekologicznego i wprowadzania postępu rolniczego;

7) Współpracowanie z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa;

8) Realizowanie zadań w zakresie rybactwa śródlądowego;

9) Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;

10) Rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb;

11) Udzielanie pomocy w funkcjonowaniu Społecznej Straży Rybackiej;

12) Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową wydziału.

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 11-01-2016, autor: Barbara Jemioło-Róg

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.