Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska

Alfred Kułak – Dyrektor Wydziału
pok. 215, tel. 17/ 22 28 934

 

Pracownicy Wydziału:

Anna Mich
Alina Słota
pok. 214, tel. 17 222 89 33


Paulina Charchut
Mateusz Kiebała
pok. 213,  tel. 17 222 89 32,

 

§21.Do zakresu rzeczowego Wydziału Ochrony Środowiska należy:

1.W zakresie ochrony środowiska.

1)Sporządzanie projektu powiatowego programu ochrony środowiska;

2)Sporządzanie radzie powiatu projektu raportu z wykonywania powiatowego programu ochrony środowiska;

3)Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach;

4)Identyfikowanie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
5)Opiniowanie programu ochrony środowiska;

6)Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;

7)Przygotowywanie radzie powiatu projektu programu działań dostosowujących poziom hałasu do poziomów dopuszczalnych;

8)Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;

9)Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko;

10)Nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji;

11)Przyjmowanie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko;

12)Nakładanie w drodze decyzji na zarządzającego drogą, linią kolejową obowiązku prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii wprowadzanych do środowiska;

13)Udzielanie pozwolenia: zintegrowanego, na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów;

14)Dokonywanie analizy wydanego pozwolenia zintegrowanego;

15)Przeprowadzanie postępowania kompensacyjnego prowadzącego do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza;

16)Zobowiązanie prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;

17)Nakładanie obowiązków na podmiot negatywnie oddziałujący na środowisko;

18)Zobowiązanie podmiotu korzystającego ze środowiska do uiszczenia na rzecz budżetów właściwych gmin, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska;

19)Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska;

20)Wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych instalacji objętej systemem.

 

2.W zakresie gospodarki odpadami.

1)Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów w ilości powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy ton odpadów rocznie innych niż niebezpieczne;

2)Udzielanie zezwoleń na zbieranie odpadów;

3)Udzielanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów;

4)Zobowiązywanie posiadaczy odpadów, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów do niezwłocznego zaniechania naruszeń ustawy oraz cofnięcia zezwolenia;

5)Wstrzymanie działalności wytwórcy odpadów w przypadku nie przestrzegania zezwoleń i naruszeń przepisów;

6)Udzielanie zezwoleń na transport odpadów;

7)Udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów;

8)Wydawanie zezwoleń na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami;

9)Cofanie, wygaszanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów;

10)Wydawanie decyzji nakładającej na sprawcę wypadku obowiązku dotyczącego gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów.

 

3.W zakresie geologii i górnictwa.

1)Udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni do 2 ha i z wydobyciem rocznym do 20 000 m³;

2)Przenoszenie koncesji, za zgodą przedsiębiorcy na rzecz innego podmiotu;

3)Odmawianie udzielenia koncesji;

4)Cofanie koncesji w razie upadłości przedsiębiorcy;

5)Zezwolenia, w drodze decyzji na zmianę kryteriów bilansowości;

6)Zmienianie koncesji bez odszkodowania;

7)Zobowiązanie w drodze decyzji, do wykonywania obmiaru wyrobisk;

8)Ustalanie w drodze decyzji, opłaty eksploatacyjnej w razie wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków;

9)Wstrzymanie działalności zakładu (koncesji);

10)Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie osuwania się mas ziemnych.

 

4.W zakresie ochrony przyrody.

1)Popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie;

2)Opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego;

3)Wydawanie decyzji na wycinkę drzew na działkach gminnych;

4)Prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych;

5)Przygotowywanie decyzji o nadawaniu osobom fizycznym uprawnień opiekunów przyrody.

 

5.W zakresie leśnictwa i łowiectwa.

1)Prowadzenie wszelkich prac związanych z nadzorem nad gospodarką leśną
w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

2)Wykonywanie czynności związanych ze zmianą lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

3)Wykonywanie czynności związanych ze zmianą gruntu rolnego na las, zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

4)Przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących Skarbu Państwa;

5)Zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych do tych planów po ich wykonaniu;

6)Kontrolowanie wykonywania zadań określonych w zatwierdzonych uproszczonych planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

7)Przygotowywanie decyzji nakazujących wykonywanie określonych obowiązków i zadań właścicielowi lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa;

8)Przygotowywanie opinii Starosty nadleśnictwom w zakresie rocznego planu zalesiania gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

9)Prowadzenie innych spraw przypisanych Staroście określonych w ustawie o lasach;

10)Przygotowywanie zezwoleń, w poszczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny;

11)Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego;

12)Naliczanie czynszu dzierżawnego dla Kół Łowieckich;

13)Przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadku zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej;

14)Prewencja i przeciwdziałanie kłusownictwu

15)Cechowanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i wystawianie właścicielowi lasu świadectwa legalności pozyskania drewna.

 

6.W zakresie gospodarki wodnej, ochrony wód i gospodarki ściekowej.

1)Opracowywanie danych niezbędnych do przygotowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, sporządzenia map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym organom przygotowującym i sporządzającym te dokumenty, a także ich przeglądów lub aktualizacji;

2)Przygotowywanie i przekazywanie posiadanych danych niezbędnych do przygotowania planu przeciwdziałania skutkom suszy podmiotom przygotowującym i sporządzającym ten dokument;

3)Przygotowanie projektu porozumień w zakresie wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód płynących znajdujących się
w granicach jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków;

4)Prowadzenie spraw gospodarowania innym mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącym własność Skarbu Państwa;

5)Prowadzenie czynności w sprawie zbycia gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa;

6)Prowadzenie procedury przetargowej związanej z prawem pierwokupu oraz sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi;

7)Przygotowywanie decyzji w sprawie przejścia do zasobu gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa wobec których uprawnienia właścicielskie wykonują Starostowie oraz ich wykreślenie z zasobu;

8)Przygotowywanie decyzji w sprawie przejścia do zasobu gruntów oraz urządzeń wodnych lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa wobec których uprawnienia właścicielskie wykonują Starostowie oraz ich wykreślenie z zasobu;

9)Przygotowywanie dla Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz dla Wód Polskich danych dla systemu informacyjnego gospodarowania wodami w zakresie spółek wodnych i pozwoleń zintegrowanych;

10)Wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia statutu spółki;

11)Wzywanie do usunięcia niezgodności statutu z prawem, a w przypadku nie usunięcia tych niezgodności przygotowanie decyzji o odmowie zatwierdzenia statutu;

12)Wydawanie decyzji ustalającej wysokość i rodzaj świadczeń w stosunku do osób fizycznych lub prawnych niebędących członkami spółki wodnej oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej odnoszącym korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniających się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona;

13)Sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie kontroli nad działalnością spółek wodnych;

14)Wydawanie decyzji o nieważności uchwały organów spółek wodnych;

15)Prowadzenie spraw dotyczących wstrzymania wykonania uchwał organów spółki;

16)Wydawanie decyzji o rozwiązaniu zarządu spółki w przypadku wielokrotnego naruszania przepisów prawa lub postanowień statutu oraz wyznaczanie osoby pełniącej obowiązki zarządu;

17)Wydawanie decyzji dot. ustanowienia zarządu komisarycznego spółki, w przypadku gdy walne zgromadzenie nie dokona wyboru nowego zarządu;

18)Wydawanie decyzji o rozwiązaniu spółki wodnej;

19)Prowadzenie czynności związanych z wyznaczeniem likwidatora spółki, ustalaniem wysokości wynagrodzenia;

20)Występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej;

21)Wydawanie decyzji o wysokości odszkodowania w przypadku szkody, która wystąpiła na skutek zmiany aktu prawa miejscowego albo zastąpienia dotychczasowego aktu prawa miejscowego nowym aktem prawa miejscowego.

 

7.W zakresie rozwoju wsi i rolnictwa.

1)Realizowanie polityki państwa w zakresie rozwoju wsi i rolnictwa;

2)Promowanie nowoczesnych form produkcji rolnej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego;

3)Załatwienie spraw w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich;

4)Współdziałanie z właściwym organem Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

5)Załatwianie spraw w zakresie ochrony roślin uprawnych;

6)Monitorowanie programów z zakresu rolnictwa w celu umożliwienia bardziej efektywnego wdrażania rozwiązań służących rozwoju rolnictwa, a zwłaszcza ekologicznego i wprowadzania postępu rolniczego;

7)Współpracowanie z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa;

8)Realizowanie zadań w zakresie rybactwa śródlądowego;

9)Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;

10)Rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb;

11)Udzielanie pomocy w funkcjonowaniu Społecznej Straży Rybackiej;

12)Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową wydziału

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 01-09-2020, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.