Wydział Dróg Powiatowych

Wydział Dróg Powiatowych

pok. 110

Marta Cesarz - Dyrektor

tel. 17 22 28 549

pok. 109

Beata Bąk - Z-ca Dyrektora

Anna Maroń

tel. 17 22 28 923

pok. 108

Rafał Bokota

Dominik Wlezień

tel. 17 22 28 922

pok. 107

Damian  Czachor 

Sławomir Świder

Marek Maczuga

Wojciech Bykowski

tel. 17 22 28 931

kom. służb. 509 618 383

 

Do zakresu rzeczowego Wydziału Dróg Powiatowych należy:

W zakresie obowiązków zarządcy drogi:

1) Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2) Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

3) Pełnienie funkcji inwestora w zakresie remontów i inwestycji drogowych;

4) Nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;

5) Nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 4 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;

6) Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

7) Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym usuwanie drzew oraz krzewów;

8) Realizacja zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ulic powiatowych.

9) Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;

10) Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

11) Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

12) Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

13) Wprowadzanie  ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

14) Przygotowanie  infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

15) Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

16) Sporządzanie    informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

17) Koordynacja robót w pasie drogowym;

18) Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

19) Opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego;

20) Uzgadnianie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  w zakresie określonym właściwymi przepisami.

 

W zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych:

1) Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

2) Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu i wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu;

3) Opracowywanie (zlecanie opracowania) projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu;

4) Zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów;

5) Przekazywanie projektów organizacji ruchu do realizacji i pełnienie nadzoru w zakresie zgodności wykonywania z zatwierdzoną organizacją ruchu;

6) Prowadzenie ewidencji zatwierdzonych i przechowywanych projektów organizacji ruchu;

7) Prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych;

8) Przeprowadzanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

9) Współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami;

10) Wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

 

W zakresie inwestycji drogowych:

1) Opracowywanie wniosków aplikacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami wymaganych do pozyskania pozabudżetowych środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych w tym programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

2) Przeprowadzanie procesu przedinwestycyjnego polegającego na zlecaniu i koordynowaniu opracowania dokumentacji dla inwestycji drogowych, uzyskaniu niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa i innych jednostek państwowych i samorządowych;

3) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych  w zakresie inwestycji drogowych zgodnie z właściwymi przepisami;

4) Koordynowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizowanych inwestycji drogowych;

5) Przygotowywanie dokumentów związanych z rozliczaniem, prowadzeniem bieżącej sprawozdawczości i monitoringu zrealizowanych inwestycji drogowych;

6) Opracowywanie w porozumieniu z radcą prawnym projektów umów i porozumień w zakresie współpracy przy realizacji inwestycji drogowych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego.

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 16-11-2018

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.