Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Komunikacji i Transportu

Tadeusz Hulek - Dyrektor Wydziału
pokój nr 209, tel. 017 22 28 928
 

Pracownicy Wydziału:

Andrzej Tabasz
Danuta Magdoń
pokój nr 208, tel. 017 22 28 927
 
Joanna Cesarz
pokój nr 203, tel. 017 2218 306

Aneta Mazur
Maria Krysa
Tomasz Wlezień
pokój nr 210, tel. 017 22 28 929

 

Do zakresu rzeczowego Wydziału Komunikacji i Transportu należy:

W zakresie ruchu drogowego:

1) Czasowa i stała rejestracja pojazdów;

2) Wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu;

3) Wydawanie decyzji o dokonaniu zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu i innych zmian konstrukcyjnych pojazdów;

4) Dokonywanie w dowodach rejestracyjnych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego na pojeździe i innych adnotacji przewidzianych prawem;

5) Wyrejestrowanie pojazdów;

6) Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;

7) Kierowanie pojazdów w uzasadnionych przypadkach na dodatkowe badania techniczne;

8) Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i prowadzenie rejestru;

9) Sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;

10) Wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów;

11) Wydawanie i cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów;

12) Wydawanie, zatrzymywanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami;

13) Dokonywanie wpisów w prawach jazdy potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego;

14) Wydawanie decyzji o skierowaniu osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne badania lekarskie i psychologiczne;

15) Wydawanie decyzji na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy;

16) Wydawanie legitymacji instruktora i prowadzenie ewidencji instruktorów;

17) Skreślanie instruktora z ewidencji w przypadkach określonych ustawą;

18) Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i prowadzenie rejestru;

19) Sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kierowców;

20) Wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców;

21) Wyznaczanie jednostek do usuwania pojazdów z drogi w przypadkach określonych ustawą;

22) Wyznaczanie jednostek prowadzących parking strzeżony na którym umieszcza się pojazdy usunięte z drogi w przypadkach określonych w ustawie;

23) Realizacja zadań związanych z ustaleniem wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym;

24) Występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu w przypadkach określonych ustawą.

 

W zakresie Transportu.

1) Koordynacja i aktualizacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie drogowym;

2) Ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa lub w wypadku klęski żywiołowej;

3) Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy;

4) Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;

5) Udzielenie, odmowa udzielenia lub zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym – przewozy regularne, regularne specjalne, wahadłowe - na terenie powiatu;

6) Wydawanie zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe osób lub rzeczy na potrzeby własne w ruchu krajowym;

7) Udzielanie i odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

8) Opracowanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób na terenie powiatu;

9) Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców, którym wydano licencję, zaświadczenie lub zezwolenie w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji, zezwolenia lub zaświadczenia;

10) Zadania realizowane na podstawie ustawy - ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, to przeprowadzanie kontroli zawarcia umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

11) Organizowanie publicznego transportu drogowego;

12) Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału.

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 20-04-2017, autor: Joanna Cesarz

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.