Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Komunikacji i Transportu

 

Tadeusz Hulek - Dyrektor Wydziału
pokój nr 201, tel. 17 22 28 928, e-mail: thulek@spropczyce.pl
 

Pracownicy Wydziału:

PRAWA JAZDY:

Andrzej Tabasz
Danuta Magdoń
pokój nr 208, tel. 17 22 28 927

 

REJESTRACJA POJAZDÓW:

Aneta Mazur
Maria Krysa
Tomasz Wlezień
pokój nr 210, tel. 17 22 28 929

Łukasz Rydzik
pokój nr 209

 

TRANSPORT:

Joanna Cesarz
pokój nr 203, tel. 17 2218 306, e-mail: jcesarz@spropczyce.pl

 

§19.Do zakresu rzeczowego Wydziału Komunikacji i Transportu należy:

1.W zakresie ruchu drogowego.

1)Czasowa i stała rejestracja pojazdów;

2)Wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu;

3)Wydawanie decyzji o dokonaniu zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu i innych zmian konstrukcyjnych pojazdów;

4)Dokonywanie w dowodach rejestracyjnych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego na pojeździe i innych adnotacji przewidzianych prawem;

5)Wyrejestrowanie pojazdów;

6)Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;

7)Kierowanie pojazdów w uzasadnionych przypadkach na dodatkowe badania techniczne;

8)Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i prowadzenie rejestru;

9)Sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;

10)Wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów;

11)Wydawanie i cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów;

12)Wydawanie, zatrzymywanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami;

13)Dokonywanie wpisów w prawach jazdy potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego;

14)Wydawanie decyzji o skierowaniu osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne badania lekarskie i psychologiczne;

15)Wydawanie decyzji na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy;

16)Wydawanie legitymacji instruktora i prowadzenie ewidencji instruktorów;

17)Skreślanie instruktora z ewidencji w przypadkach określonych ustawą;

18)Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i prowadzenie rejestru;

19)Sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kierowców;

20)Wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców;

21)Wyznaczanie jednostek do usuwania pojazdów z drogi w przypadkach określonych ustawą;

22)Wyznaczanie jednostek prowadzących parking strzeżony na którym umieszcza się pojazdy usunięte z drogi w przypadkach określonych w ustawie;

23)Realizacja zadań związanych z ustaleniem wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym;

24)Występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu w przypadkach określonych ustawą.

 

2.W zakresie Transportu.

1)Koordynacja i aktualizacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie drogowym;

2)Ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa lub w wypadku klęski żywiołowej;

3)Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy;

4)Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;

5)Udzielenie, odmowa udzielenia lub zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozu osób
w krajowym transporcie drogowym – przewozy regularne, regularne specjalne, wahadłowe - na terenie powiatu;

6)Wydawanie zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe osób lub rzeczy na potrzeby własne w ruchu krajowym;

7)Udzielanie i odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

8)Opracowanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób na terenie powiatu;

9)Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców, którym wydano licencję, zaświadczenie lub zezwolenie w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji, zezwolenia lub zaświadczenia;

10)Zadania realizowane na podstawie ustawy - ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, to przeprowadzanie kontroli zawarcia umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

11)Organizowanie publicznego transportu drogowego;

12)Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału.

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 11-02-2021, autor: Joanna Cesarz

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.