Wydział Administracyjny i Kadr

Wydział Administracyjny i Kadr

Barbara Król - Dyrektor Wydziału
pok. 325, tel. 17 22 28 919

Pracownicy Wydziału:

Aldona Antoszewska
Dorota Siorek
pok. 326, tel. 17 22 28 950

Maria Jasek
pok. 326, tel. 17 22 28 918

Jolanta Szuciak
pok. 324, tel. 17 22 28 974

Kierowcy:
Jan Bochenek
Wiesław Rojek
pok. 103

 

W zakresie spraw administracyjno-organizacyjnych.

1) Realizowanie wyznaczonych przez Sekretarza Powiatu zadań związanych z opracowaniem Statutu Powiatu oraz aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych;

2) Opracowywanie Regulaminu Pracy oraz kontrola jego realizacji;

3) Wdrożenie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

4) Prowadzenie zbioru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty;

5) Prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom;

6) Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz w tym zakresie;

7) Organizacja i nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków obywateli oraz przyjęć interesantów;

8) Opracowywanie projektów i prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty i innych aktów i dokumentów wewnętrznych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;

9) Prowadzenie rejestru porozumień i umów;

10) Współpraca z radcami prawnymi;

11) Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych Członków Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne
z upoważnienia Starosty;

12) Realizacja spraw wynikających z zadań i obowiązków Starosty jako administratora danych osobowych;

13) Realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej
w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu;

14) Kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych;

15) Prowadzenie spraw związanych z wyrażeniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę;

16) Świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków 
o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent.

 

2.W zakresie spraw kadrowych.

1) Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę z wyłączeniem dyrektorów szkół  i placówek oświatowych;

2. Współudział w planowaniu i realizacją wydatków osobowych Starostwa;

3) Przygotowanie projektów dotyczących zaszeregowań, awansów, nagród, dodatków funkcyjnych, stażowych, itp. oraz dokumentacji dotyczącej spraw płacowych i wyróżnień;

4) Prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska pracy;

5)Załatwianie spraw związanych z odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną pracowników;

6) Rozpatrywanie skarg i roszczeń wynikających ze stosunku pracy;

7) Załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników;

8) Sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia;

9) Prowadzenie spraw socjalnych pracowników;

10) Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy;

11) Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;

12) Prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi odbywanymi w starostwie;

13)Organizowanie prac związanych z dokonywaniem oceny pracowników Starostwa;

14) Organizacja służby przygotowawczej dla nowo przyjętych pracowników.

15) Przygotowywanie projektu zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu;

16) Prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

 

3.W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych.

1) Przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru;

2) Gospodarowanie zasobem nieruchomości powiatu, które nie zostały oddane w trwały zarząd lub w użytkowanie;

3) Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych oraz rozliczaniem kart drogowych.

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 26-02-2018, autor: Wydział WOiP

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.