„Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej”

RPO WP 2014-2020

W październiku 2018 roku zakończono Projekt pn.: „Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej” – dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 4.4 Kultura. 

 

W ramach projektu realizowane były następujące działania, jako elementy projektu:

1.       Prace konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane i zakup wyposażenia służące zachowaniu zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem:

-          przebudowa dachu,

-          roboty wewnętrzne rozbiórkowe, ziemne i murowe,

-          wymiana okien, renowacja i odtworzenie drzwi zewnętrznych,

-          modernizacja i przebudowa instalacji elektrycznej,

-          modernizacja instalacji sanitarnej,

-          modernizacja i przebudowa instalacji c.o.

-          roboty wykończeniowe wewnętrzne,

-          prace konserwatorsko - renowacyjne przy elewacji budynku.

2.      Budowa, rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury służącej udostępnianiu zabytków, znajdującej się wyłącznie w bezpośrednim ich otoczeniu:

-          utwardzenie nawierzchni obejmujące ciągi piesze od strony północnej, zachodniej i południowej istniejącego budynku,

-          wykonanie elementów małej architektury (ławki, tablice informacyjne, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.),

-          budowa zewnętrznych instalacji elektrycznych zasilających tablice informacyjne i reflektory do podświetlenia elewacji,

-          wykonanie oświetlenia zewnętrznego elewacji budynku,

-          wykonanie zewnętrznych tablic informacyjnych wraz wykonaniem ich oświetlenia.

 

3. Zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury instytucji kultury  wraz z  bezpośrednim otoczeniem powiązanym z funkcjonowaniem  tych obiektów:

W ramach projektu zaplanowano zakup następującego wyposażenia  w zakresie  infrastruktury  instytucji  kultury tj. karnisze elektryczne, ekrany projekcyjne, krzesła z pulpitem, biurka, regały,  mównice,  stoły konferencyjne, regały z blachy stalowej, stojak ekspozycyjny na kółkach, biurko stylowe, krzesła obrotowe, krzesła konferencyjne tapicerowane, słupki odgradzające, wieszaki ubraniowe, odkurzacz z filtrem hepa, witryny stojące jednodrzwiowe,  witryny stojące dwudrzwiowe, witryny stojące – narożne, witryny wiszące – jednodrzwiowe, witryny wiszące – dwudrzwiowe, witryny na manekiny – jednodrzwiowe, witryny na manekiny – dwudrzwiowe, gabloty na sztandar - stojąca dwustronna, gabloty ogłoszeniowe wewnętrzne – dwudrzwiowa, szafy metalowe, szafy antywłamaniowe, ścianki wystawiennicze bez podziałów, ścianki wystawiennicze z podziałami, ścianki z systemem linowym, ścianka czworoboczna, ścianka gwiazda, ścianki trójkąt, sztalugi ekspozycyjne, sztaluga studyjna profesjonalna, antyramy, krzesła stylowe, ekrany szklane, systemy linkowe, szynowe systemy oświetleniowe, laptopy, drukarka laserowa monochromatyczna A4, urządzenie wielofunkcyjne kolorowe, urządzenie wielofunkcyjne laserowe, skaner, monitor interaktywny, stół multimedialny, stojak do Tabletu - podstawa podłogowa wraz z ramką, tablet graficzny, tablet, manekiny, zestawy głośników wraz ze stojakami, wzmacniacze, 2-kanałowe zestawy mikrofonów bezprzewodowych, podłogowy statyw mikrofonowy, mikroporty Allen&Heath, mikser, ekrany elektryczne, projektory multimedialne – profesjonalny, projektory mutlimedialne, chwyty projektora sufitowego, uchwyty projektora ściennego, statywy pod projektor, telewizory, ścianki wystawiennicze, elektryczne zestawy podwieszania 3 teł, zestaw mocowania teł, tło fotograficzne green screen, zestaw lamp światła stałego, zestaw lamp studyjnych, wytwornica dymu, lustra, podest sceniczny, parawany sceniczne, światła- listwy oświetleniowe Sunstrip, reflektory ledowe, reflektor LED typu spot z ruchomą głowicą, reflektor punktowy sceniczny, reflektory sceniczne teatralne, troboskop profesjonalny, halogeny teatralne, sterownik programowalny DMX, sterownik oświetlenia, interfejs DMX ze złączem USB, switch DMX, gogle wirtualnej rzeczywistości, komputer stacjonarny + monitor, komputery All In One. aparat fotograficzny z obiektywem i ze statywem, cyfrowe kserokopiarki kolorowe, podstawa pod kserokopiarkę zgodna z zaoferowanym modelem kserokopiarki, tonery do cyfrowej kserokopiarki kolorowej, kamera.

4. Zakup wyposażenia w celu monitoringu i  zabezpieczenia   zabytków   nieruchomych   oraz instytucji  kultury  wraz z otoczeniem  na  wypadek  zagrożeń:

 -          montaż systemu sygnalizacji pożaru,

-          instalacja alarmu włamania i napadu SSWiN,

-          wymiana systemu monitoringu wizyjnego w opraniu o:

ü  PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe – Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.

ü  PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe

-          instalacja oświetlenia awaryjnego- ewakuacyjnego, które powinno działać co najmniej 1 godzinę po zaniku oświetlenia podstawowego,

-          wyposażenie obiektu w hydranty DN 80 o łącznej wydajności 20 dm3/s, zlokalizowane: pierwszy w odległości do 75 m, a następne do 150 m, z istniejącej sieci wodociągowej dla jednostki osadniczej,

-          montaż wyłącznika przeciwpożarowego prądu, który zostanie zlokalizowany na parterze budynku przy głównym wejściu wewnątrz,

-          wyposażenie budynku w gaśnice w ilości: jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg [lub 3 dm3] zawartego w gaśnicach, powinna przypadać na 100 m2.

 

5. Zakup wyposażenia w celu udostępniania zabytków oraz instytucji kultury dla osób  niepełnosprawnych:

-          budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych od strony południowej budynku,

-          przebudowa schodów zewnętrznych od strony południowej budynku,

-          wymiana stopni terenowych od strony ul. Mickiewicza,

-          zmiana WC Damskiego na WC Damski i dla osób niepełnosprawnych obejmujące likwidację kabin i dostosowanie pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych,

-          zmiana lokalizacji urządzeń (zmiana 2 misek ustępowych na jedną dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, zmiana 2 umywalek na jedną dostosowaną dla osób niepełnosprawnych),

-          zakup Schodołazu – 1 szt.

 

Nowa placówka kultury, nazwana Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej utworzona w zabytkowym budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Ropczycach stworzy mieszkańcom powiatu ropczycko – sędziszowskiego przyjazne warunki dla rozwoju kreatywności w obszarze kultury. W planowanej działalności kulturalnej użyte zostaną nowoczesne technologie tak, aby odpowiedzieć na potrzeby nowoczesnego odbiorcy i pozyskać nowych odbiorców, którzy dotychczas nie korzystali lub korzystali w minimalnym zakresie z oferty kulturalnej placówek gminnych.

Realizacja projektu wpłynie w istotny sposób na budowanie świadomości i poprawę edukacji kulturalnej mieszkańców poprzez nowoczesną ofertę kulturalno-edukacyjną, która przyczynia się do wzrostu udziału mieszkańców regionu w życiu kulturalnym i budowy tożsamości regionalnej. 

Projekt przyczyni się do uruchomienia nowych wydarzeń kulturalnych, w tym edukacyjnych.  Zaproponowany program tworzy nowe formy uczestnictwa w kulturze, wprowadza nowe elementy merytoryczne.

Powiat ropczycko-sędziszowski to teren bogaty w kulturę i tradycje. Nie brakuje tu lokalnych twórców, artystów, dzięki którym dziedzictwo kulturowe jest zachowywane i pielęgnowane. Brakuje jednak miejsca, w którym mogliby integrować się twórcy z wszystkich gmin powiatu. Niestety mimo dużego potencjału kulturowo–przyrodniczego, wzmocnionego różnorodnością produktów lokalnych, można zauważyć pewne zaniedbania związane z promocją i upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego, w tym lokalnych tradycji. Brakuje na terenie powiatu nie tylko cyklicznych imprez związanych z promocją lokalnego dziedzictwa o charakterze co najmniej powiatowym.

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej utworzone w zabytkowym budynku stworzy mieszkańcom powiatu ropczycko – sędziszowskiego przyjazne warunki dla rozwoju kreatywności w obszarze kultury. W planowanej działalności kulturalnej użyte zostaną nowoczesne technologie tak, aby odpowiedzieć na potrzeby nowoczesnego odbiorcy i pozyskać nowych odbiorców, którzy dotychczas nie korzystali lub korzystali w minimalnym zakresie z oferty kulturalnej placówek gminnych.

Ważnymi elementami misji nowej placówki będzie jak najszersze udostępnianie kultury poprzez nowoczesne, multimedialne formy, aktywizowanie kulturowe społeczności, zwłaszcza młodej (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych), poprzez działania artystyczne i edukacyjne, a także generowanie wiedzy i informacji w dziedzinie szeroko pojętej kultury (sztuki, historii miasta i regionu, kultury ludowej, itp.).

W placówce kładziony będzie naciski na innowacje i nowoczesne formy uczestnictwa w kulturze poprzez:

-       innowacyjne sposoby dotarcia do odbiorcy przystosowaniu nowoczesnych technologii, mające na celu nie tylko zwiększenie i zdywersyfikowanie publiczności, ale także jej aktywne zaangażowanie, zachęcenie do własnej aktywności twórczej,

-       innowacje w tworzeniu projektów z zakresu kultury, dzieł sztuki oraz organizowaniu wydarzeń kulturalnych przy użyciu nowoczesnych technologii multimedialnych i audiowizualnych w spektaklach, małych formach teatralnych, etiudach filmowych, animacjach, instalacjach artystycznych, happeningach, itd.,

Nowoczesne technologie multimedialne stworzą nowe możliwości dostępu do kultury, sztuki, otworzą nowe kanały komunikacji między twórcą sztuki a jego odbiorcami, a jednocześnie umożliwią poszerzenie grona i zredefiniowanie kategorii twórców i artystów. Będą one stanowiły rodzaj bodźców pobudzających i wspierających kreatywność mieszkańców, głównie młodych, co przełoży się na rosnąca liczbę osób angażujących się w projekty kulturalne i artystyczne.

W tworzonej placówce kultury stworzone zostanie środowisko otwarte, inspirujące, zachęcające do eksperymentowania, do nowych form edukacji kulturalnej, do myślenia o kulturze w sposób nieszablonowy, w którym następować będzie wzajemne przenikanie się kultury oraz kreatywności, innowacyjności i nowoczesnych technologii. Będzie to „przestrzeń kreatywna”, z dobrze wyposażonym zapleczem technicznym, w której wspierane będą także twórcze, oddolne inicjatywy kulturalne mieszkańców. Animatorzy kultury, m.in. nauczyciele z lokalnych szkół, którym dotychczas brakowało miejsca i zaplecza do realizacji swoich pomysłów, będą mogli pracować nad swoimi pomysłami i inicjatywami.

W planowanej do utworzenia Instytucji Kultury stosowany będzie logiczny ciąg- od edukacji kulturalnej do uczestnictwa czynnego lub biernego w kulturze i sztuce, ale też system różnorodnych powiązań i przenikań. Dla przykładu kiedy przygotowywany będzie spektakl teatralny na piętrze, to na parterze budynku towarzyszyć mu będzie specjalna wystawa fotografii z prób i przygotowań do tego wydarzenia, czy też specjalnie zorganizowana na tą okoliczność instalacja artystyczna.  Innym przykładem może być sytuacja, kiedy na parterze odbywać się będzie wernisaż lokalnego artysty, osoby w nim uczestniczące zostaną zaproszone na górną kondygnację na koncert, będący oprawa artystyczną wystawy. 

Parter budynku wykorzystany zostanie na prezentację bogatej kultury regionu obejmującego powiat ropczycko-sędziszowski oraz wytwory sztuki współczesnej lokalnych artystów, a także jej upowszechnianie z uwzględnieniem nowoczesnych form wizualnych i multimedialnych. Ta część placówki kulturalnej przyjmie nazwę: Centrum Dziedzictwa Kulturowego Regionu.

W części parterowej zlokalizowane będą następujące pomieszczenia:

- sala historyczna Kasy Oszczędności- stylizowana na dawny gabinet dyrektora Komunalnej Kasy Oszczędności, sala przedstawiająca i upamiętniająca historię zabytkowego budynku, w którym mieścić się będzie instytucja kulturalna.

- sale historyczno-muzealne (dwa pomieszczenia) - obejmujące różne zasoby dziedzictwa kulturowego powiatu ropczycko-sędziszowskiego - pamiątki, przedmioty z różnych okresów historycznych, w tym z okresu II wojny światowej i okresu powojennego, wydawnictwa, pamiątki po wybitnych osobowościach związanych z tym terenem; sale odpowiednio wyposażone, w nowoczesny sprzęt do udostępniania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym sprzęt multimedialny,

- sala multimedialna 3D - box historyczny, jaskinia 3D (możliwość przenoszenia się do wirtualnego świata i interakcja z nim) – dająca możliwość eksploatacji tej sali w różnorodny sposób - np. do animacji o Ropczycach z przeszłości, łączenie tego z animacją z czasów współczesnych; miejsce dające możliwość rozwijania różnorodnych uzdolnień przede wszystkim młodzieży, rozbudzające kreatywność, wyobraźnię. Realizowane będą specjalne warsztaty przygotowujące uczestników do tworzenia tego typu animacji historycznych, kulturalnych,

- sala etnografii i kultury ludowej regionu (2 pomieszczenia) - sala do ekspozycji elementów kultury ludowej - np. rzeźb, rękodzieła, strojów ludowych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego itp., przystosowana także do prezentacji multimedialnej tego zakresu kultury ludowej (odpowiedni sprzęt),

- przestrzeń wystawowa - na holu odbywać się będą wernisaże, wystawy, związane z wytworami sztuki dawnej regionu oraz sztuki współczesnej.

I piętro budynku mieścić będzie Multimedialną Przestrzeń Artystyczną.

W salach mieszczących się na piętrze budynku odbywać się będą wydarzenia/imprezy/przedsięwzięcia kulturalne przede wszystkim teatralne, ale też happeningi, instalacje artystyczne, animacje teatralne, etiudy filmowe, koncerty kameralne lokalnych młodych artystów, poetów, pokazy technologii i sztuki interaktywnej, wizualnej, pokazy multimedialne i graficzne, małe kino eksperymentalne. To tu promowane będą młode talenty z terenu powiatu, a młodzi będą mieli możliwość rozwijania swoich pasji, i tu otrzymają profesjonalne wsparcie.

W salach warsztatowych na I piętrze prowadzona będzie edukacja kulturalna w zakresie najbardziej potrzebnych, cieszących się dużą popularnością i zainteresowaniem odbiorców, obszarów kultury, które będą wykorzystane do tworzenia różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, odbywających się na terenie obiektu, ale także poza nim. Prowadzone warsztaty będą przygotowywać młodych ludzi do spektakli teatralnych, recitali, pokazów multimedialnych, itp.

Multimedialna Przestrzeń Artystyczna będzie obejmowała następujące sale warsztatowe:

- warsztaty teatralne, odbywać się będą w specjalnych salach lustrzanych, prowadzone przez lokalnych animatorów teatralnych oraz profesjonalnych ludzi teatru z regionu, zajęcia będą odbywać się regularnie, przygotowując do tradycyjnych mini-spektakli oraz różnych nowoczesnych form teatralnych,

- warsztaty muzyczno-taneczne, przeprowadzane będą również w sali lustrzanej przez lokalnych instruktorów tańca oraz nauczycieli muzyki, emisji głosu, itp. Ich celem będzie przygotowywanie ciekawej oprawy artystycznej przygotowywanych wydarzeń kulturalnych,

- warsztaty multimedialne (fotograficzno-filmowe), przygotują młodych ludzi do współtworzenia nowoczesnych form kulturalnych, wzbogacających wydarzenia teatralne, filmowe i artystyczne, odbywające się w obiekcie. Profesjonalnie prowadzone zajęcia, na multimedialnym sprzęcie pozwolą młodzieży wykorzystać swoje umiejętności w używaniu nowoczesnej technologii,

 - warsztaty plastyczno-scenograficzne dadzą możliwość młodym plastycznie uzdolnionym ludziom tworzenia elementów scenograficznych, potrzebnych podczas spektakli czy wernisaży. Zajęcia prowadzone przez lokalnych animatorów lub artystów plastyków poszerza wiedzę i umiejętności młodzieży,

- duża sala - scena kreatywna, w której odbywać się będą przygotowywane podczas warsztatów pokazy teatralne, taneczne, filmy, recitale, projekty interaktywne, itp. W sali tej mieścić się będzie podest sceniczny, ekrany i sprzęt multimedialny potrzebny do wzbogacania przygotowywanych imprez.

Koszt realizacji projektu wyniósł: 4 963 418,51 zł, w tym środki z Unii Europejskiej: 2 957 619,59 zł, tj. 59,59 %.

publikacja: 04-06-2019 , aktualizacja: 06-06-2019, autor: Dariusz Chmiel

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.