Pytania do Starosty

publikacja: 03-07-2015 , aktualizacja: 29-10-2015, autor: Wydział WOiP

  1. Starosta Powiatu Witold Darłak
   publikacja: 27-09-2016 12:22

   Szanowna Pani,

   W odpowiedzi na Pani zapytanie uprzejmie informuję i wyjaśniam, że na obecną chwilę w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie nie występują wakaty na stanowisko fizjoterapeuty.  Jednocześnie informuję, że liczba stanowisk pracy (etatów) związana jest  z liczbą podopiecznych; na dzień dzisiejszy przedmiotowa placówka przeznaczona jest dla 89 osób niepełnosprawnych intelektualnie, co wynika z §2 Regulaminu Organizacyjnego DPS dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie
   w Lubzinie, wprowadzonego uchwałą Nr XVIII/148/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 26 czerwca 2015 r.

   Jednocześnie informuję, że podmiotem właściwym rzeczowo w sprawach zatrudnienia w DPS w Lubzinie jest dyrektor przedmiotowej placówki.

    

   Z wyrazami szacunku,

         Witold Darłak

      Starosta Powiatu

   Ropczycko-Sędziszowskiego

  1. Witold Darłak- Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
   publikacja: 04-07-2016 09:27

   Witam serdecznie,

   Zgodnie z art. 19 ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) zarządcą dróg wojewódzkich jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

   W tym roku ww. instytucja zamierza wykonać prace remontowe na drodze wojewódzkiej nr 986 na długości ok. 1600 m w m. Glinik i Wielopole Skrzyńskie, polegające na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych. Na chwilę obecną Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich jest w trakcie oceny ofert złożonych w przetargu na wykonanie wspomnianych zadań.

    

   Z poważaniem,

    

   Witold Darłak

   Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

  1. Starosta Powiatu Witold Darłak
   publikacja: 23-03-2016 14:15

   Szanowny Panie Pawle,

   Powiat podjął działania zmierzające do przygotowania warunków niezbędnych do stworzenia miejsca pamięci, co  pozwoliłoby w przyszłym roku uczcić obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

   Z wyrazami szacunku,

   Witold Darłak

   Starosta Powiatu

   Ropczycko-Sędziszowskiego

  1. Starosta Powiatu Witold Darłak
   publikacja: 29-01-2016 13:03

   Szanowny Panie Marianie,
   Informuję, że Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć środki finansowe w kwocie 2 000 000,00 zł stanowiące udział własny Powiatu (50% wartości zadania) dla inwestycji, pn. „Przebudowa mostów, jako kontynuacja programu – Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego” , w ramach którego, m.in. zostanie przebudowany most na potoku Brzezinka w ciągu drogi powiatowej Dębica-Wielopole skrzyńskie w m. Wielopole Skrzyńskie w km 2+125.
   Z poważaniem,
   Witold Darłak
   Starosta Powiatu
   Ropczycko-Sędziszowskiego

  1. Starosta Powiatu Witold Darłak
   publikacja: 18-01-2016 14:29

    

   Witam Panie Piotrze,

   Właściwość organów w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w tym uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 ze zm.). Zgodnie z przepisami tejże ustawy uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie danej gminy należy do jej zadań własnych. W celu uzyskania informacji o planowanych zmianach zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Spacerowej w Sędziszowie Młp. lub złożenia wniosku o zmianę takiego planu należy zwrócić się do Burmistrza Sędziszowa Młp. , ponieważ organy powiatu nie są w tych sprawach właściwe.

   Z poważaniem,

   Witold Darłak

   Starosta Powiatu

   Ropczycko-Sędziszowskiego

  1. Starosta Witold Darłak
   publikacja: 22-01-2016 11:09

   Zdajemy sobie sprawę, że przebudowa linii kolejowej wiąże się z wieloma utrudnieniami jakie ponosić muszą kierowcy w związku z tymi robotami. Ale tak dzieje się przy każdej dużej inwestycji, tak było też przy budowie autostrady, z kolei efekt końcowy takich inwestycji przynosi wiele korzyści społecznych na długie lata. Utrudnienie na drodze powiatowej Będziemyśl – Klęczany - Bratkowice zostało już usunięte, utrudnienia w m. Olchowa mają potrwać do końca I półrocza 2016r. Faktem jest że terminy zakończenia robót związanych z modernizacją linii kolejowych stale się wydłużają, nie mamy jednak na to wpływu. Na bieżąco prowadzone są spotkania i negocjacje. Starostwo posiada podpisane Porozumienie na korzystanie z dróg Sielec- Będziemyśl – Dabrowa, Będziemyśl – Klęczany – Bratkowice, przez firmę modernizującą linię kolejową. Porozumienie to zakłada naprawę zniszczeń drogi po zakończeniu korzystania z tych dróg. Po tym terminie dołożymy wszelkich starań, aby jak najwięcej wyegzekwować od Firmy korzystającej z ww. dróg dla poprawy stanu ich nawierzchni.

   Z poważaniem,

   Witold Darłak

   Starosta Powiatu

   Ropczycko-Sędziszowski

  1. Starosta Powiatu Witold Darłak
   publikacja: 17-12-2015 14:57

      W nawiązaniu do Pana pytań uprzejmie informuję, że działania z zakresu zarządzania kryzysowego zostały opisane w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. Podstawowym dokumentem planistycznym z zakresu zarządzania kryzysowego jest „Plan zarządzania kryzysowego” sporządzany na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym. Jego głównym celem jest zaplanowanie działań, które powinny być podjęte w sytuacji kryzysowej. Plany określają, kto ma podjąć działania, co ma zrobić, w jaki sposób i z kim musi współdziałać.

      Na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego dokumentacja Akcji Kurierskiej została opracowana zgodnie z: art. 60 i 62 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej, zarządzeniem nr 49/2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia: 10 marca 2015 r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie województwa podkarpackiego.

   Więcej informacji na powyższe tematy może Pan uzyskać w Referacie ds. obronnych i zarządzania kryzysowego, a także pod numerem telefonu: (17) 22 28 925.

    

   Z wyrazami szacunku

   Witold Darłak
   Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

  1. Starosta Powiatu Witold Darłak
   publikacja: 15-12-2015 11:50

   W związku z kończącym się rokiem budżetowym i zrealizowanymi wydatkami uprzejmie informuję, że na chwilę obecną nie posiadamy dodatkowych środków na wsparcie wspomnianej przez Pana inicjatywy. Proszę o ponowienie prośby w przyszłym roku.

   Z wyrazami szacunku

   Witold Darłak
   Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

    

  1. Starosta Powiatu Witold Darłak
   publikacja: 15-12-2015 12:31

   Trasa, którą Pani podaje od Sandomierza do Kolbuszowej jest drogą krajową, która ma bezpośrednie połączenie z autostradą A-4 (węzeł Rzeszów Zachód). Jeżeli poszukiwała Pani krótszego wariantu, korzystając z drogi wojewódzkiej Nr 987, to informuję, że nie ma bezpośredniego wjazdu na autostradę z tejże drogi. Chcąc dojechać do zjazdu Sędziszów Małopolski musiała Pani poruszać się po drogach powiatowych oraz gminnych łączących małe, wiejskie miejscowości oraz przysiółki, a na tego typu odcinkach dróg nie ustawia się oznakowania kierującego pojazdy na autostrady, zwłaszcza, że niektóre z nich mają ograniczony dostęp dla użytkowników, m.in. ze względu na ograniczoną nośność i nie są szlakami tranzytowymi. Korzystający z tego typu dojazdu kierowca powinien mieć świadomość, że przy braku znajomości terenu będzie musiał posiłkować się pomocniczymi urządzeniami, typu nawigacja GPS, bądź mapa.
   Informuję również, że na naszą prośbę skierowaną 9 marca 2015 roku do GDDKiA w Rzeszowie został opracowany projekt organizacji ruchu w związku z oznakowaniem dojazdu do węzła autostradowego od strony DK Nr 94. Niestety wdrożenie projektu na chwilę obecną jest utrudnione ze względu na przebudowę linii kolejowej i związanymi z tą inwestycją objazdami.
   Węzeł Sędziszów Młp. jest węzłem obsługującym okolice Sędziszowa Młp. oraz Ropczyc i w związku z takim założeniem planowane jest wdrożenie projektu łącznika drogi krajowej Nr 94 z autostradą A-4.

   Z wyrazami szacunku

   Witold Darłak
   Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

    

  1. Starosta Powiatu Witold Darłak
   publikacja: 15-12-2015 11:55

   Inwestycja polegająca na budowie chodnika w m. Sielec realizowana jest z funduszy Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i gminy Iwierzyce w proporcjach 60/40. W związku z Pani pytaniem dotyczącym rzędnych i spadków na zjazdach informuję, że w przypadku budowy chodnika na odcinku obecnie realizowanym, rzeczywiście duży kłopot sprawiły spore różnice wysokości drogi i niektórych posesji, dlatego niekiedy wykonawca zmuszony był do odwrócenia spadków w celu maksymalnego dostosowania spadków zjazdów do terenu i budowanego chodnika. Na pewno roboty zostały wykonywane tak, aby zminimalizować uciążliwości dla właścicieli działek, spowodowane tą budową.

    

   Z wyrazami szacunku

   Witold Darłak
   Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego


Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.