Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

Powiat Ropczycko-Sędziszowski 24 lutego 2016 r. zawarł Umowę nr 16/2016 z Województwem Podkarpackim o przystąpieniu do projektu PSIP realizowanego w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Do projektu oprócz Województwa Podkarpackiego jako Lidera przystąpiło 22 Partnerów (18 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu).

            Celem projektu jest zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego.

Przewidywanym efektem związanym z realizacją projektu  będzie:

• zapewnienie mechanizmów umożliwiających rozbudowę baz danych o zasoby i usługi operujące na danych przestrzennych, a pochodzące ze źródeł zewnętrznych,

• skrócenie obywatelom, przedsiębiorcom oraz pracownikom administracji publicznej czasu dostępu do informacji,

• zapewnienie interoperacyjności baz danych przestrzennych województwa podkarpackiego;
• umożliwienie analizowania różnych danych zgromadzonych w bazach infrastruktury informacji przestrzennej województwa podkarpackiego,

• uporządkowanie przekazu informacji o regionie przy zachowaniu różnorodności tematycznej,

• zminimalizowanie zjawiska powielania danych przestrzennych w wielu źródłach w sposób prowadzący do braku ich spójności i aktualności,

• zapewnienie interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych na poziomach zarówno wojewódzkim, jak i krajowym.

            Decyzją z dnia 28 marca 2017 r. nr RPPK.02.01.00-18-0037/16-00 został ustalony „Harmonogram finansowy Partnera” (Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego), z którego wynika, iż ogólna wartość projektu dla tutejszego Powiatu to 9 404 531,27 zł, w tym: kwota dofinansowania max. 85% kosztów kwalifikowalnych – 7 993 829,58 zł.

            Zakres rzeczowy projektu PSIP realizowanego przez tutejszy Powiat obejmuje:

-        prace geodezyjne: Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków, Geodezyjna Sieć Uzbrojenia Terenu, Baza Danych Obiektów Topograficznych, Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

Projektowane prace geodezyjne obejmują swym zasięgiem cały Powiat, natomiast modernizację EGiB przewidziano w Gminie Ostrów w obrębach Blizna, Wola Ociecka, Ocieka, Żdżary oraz w Gminie Wielopole Skrzyńskie w obrębach Brzeziny, Nawsie, Glinik i Broniszów.

            W ramach projektu będą realizowane również przez Lidera (Województwo Podkarpackie) zadania, które dotyczyć będą tutejszego Powiatu, a to:

-        budowa portalu regionalnego (w tym elektroniczny obieg dokumentów w starostwie),

-        opracowanie aktualnej ortofotomapy,

-        opracowanie mapy topograficznej 1 : 10 000,

-        dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania dla Powiatu na łączną kwotę 1 101 342,00 zł.

           

Zakończenie realizacji projektu PSIP przewiduje się na 31.10.2018 r.

publikacja: 30-06-2017 , autor: Sylwia Borowska

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.