Projekt pn.: „Tworzenie warunków technicznych dla rozwoju systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w powiecie ropczycko - sędziszowskim”

Budynek po byłym Internacie Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach, gdzie w ostatnich latach miało siedzibę Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach przekształcony zostanie w Powiatowe Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ropczycach.

 

Będzie to możliwe dzięki realizacji przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach projektu pn.: „Tworzenie warunków technicznych dla rozwoju systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w powiecie ropczycko - sędziszowskim” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

 

W dniu 7 październiku 2016 roku podpisana została z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego umowa o dofinansowanie projektu Nr RPPK.06.02.02-18-0003/16-00.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wyniesie: 2 074 253,56 zł, w tym dofinansowanie: 1 222 433,56 zł.

Okres realizacji projektu to: październik 2016 r. – listopad 2017 r.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmował będzie m.in.:

- rozbudowę budynku o szyb dźwigowy,

- przebudowę, modernizację i remont pomieszczeń każdej kondygnacji,

- zakup wyposażenia i sprzętu.

 

W budynku umieszczone zostaną następujące jednostki:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

- Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej,

- Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych.

Główną ideą projektu jest poprawa dostępności i jakości świadczonych usług w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej, na co niewątpliwie będzie miało wpływ m.in. zlokalizowanie w jednym miejscu wszystkich tych jednostek i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 Założeniem projektu jest utworzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym oraz rozwój rodzinnej pieczy zastępczej.

Utworzenie placówki wsparcia dziennego oraz wyposażenie jej w niezbędny sprzęt pozwoli wypełnić lukę w procesie rozwoju systemu wspierania dziecka i rodziny, a w połączeniu z rozwojem placówki interwencji kryzysowej - pozwoli wypracować i upowszechnić nowe rozwiązania, które przełażą się na osiągniecie wyższego poziomu świadczonych usług.

Do spodziewanych długofalowych korzyści ekonomiczno-społecznych projektu potwierdzających szerokie oddziaływanie inwestycji na kwestie rozwoju regionalnego zaliczyć należy przede wszystkim:

- poprawę stanu infrastruktury pomocy społecznej,

- budowę regionalnego systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, jako naturalnego środowiska integracji.

 

W m-cu listopadzie br. podpisana została pierwsza umowa w ramach tego projektu na realizację robót budowlanych przy budynku. Wykonawcą robót będzie firma Remontowo – Budowlana ASBUD Andrzej Stasiowski, 39-106 Łączki Kucharskie, Glinik 2a. Wartość umowna robót wynosi:  1 377 708,31 zł brutto.

publikacja: 30-11-2016 , autor: Sylwia Borowska

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.